Tijd van Ontdekkers en Hervormers (1500-1600)

Default 1

 In 1510 schildert Rafaël de fresco ‘School van Athene’ in het de appartementen van paus Julius II in het Vaticaan.

De herboren interesse voor de Grieks-Romeinse cultuur uitte zich in een meer wereldlijke en realistische schilder- en beeldhouwkunst, de toepassing van de klassieke vormentaal in de bouwkunst en de bestudering van klassieke teksten door humanisten.

Door de welvaart veranderde het mens- en wereldbeeld van burgers in Italië vanaf omstreeks 1350. Geïnspireerd door de oudheid ontstond een nieuw levensgevoel met meer oog voor de plezierige kanten van het leven, meer belangstelling voor de wereld en een kritische instelling in het natuurwetenschappelijk denken. Vanaf omstreeks 1500 werden de ideeën van de renaissance over Europa verspreid.

Davinci

In 1490 tekent Leonardo da Vinci zijn ‘Man van Vitruvius’

Default 5
Default 1

In de 15e eeuw maakten de Turks-Osmaanse veroveringen een einde aan de Europese handel in het oostelijk Middellandse Zeegebied. Op zoek naar goud en om specerijen uit Oost-Azië te halen verkenden Portugezen en Spanjaarden als eersten de kusten van Afrika, Azië en Amerika. Spanjaarden en Portugezen veroverden grote delen van Amerika waar ze kolonies stichtten. De indiaanse bevolking kwam grotendeels om. Aan het einde van de 16e eeuw reisden ook Nederlanders, Engelsen en Fransen naar Oost-Azië. Langs de Afrikaanse en Aziatische kusten stichtten Europeanen versterkte handelsposten. Tussen de vier werelddelen kwam een uitwisseling van personen, goederen en culturen op gang.

Luther

In de tijd van steden en staten had de rooms-katholieke kerk haar macht vergroot met nieuwe denkbeelden en gebruiken. Omstreeks 1500 groeide de kritiek hierop. Hervormers bepleitten een terugkeer naar het zuivere geloof, gebaseerd op de Bijbel. Door het kritisch optreden van Luther in 1517 en zijn uitzetting uit de kerk door de paus begon de Reformatie. Er ontstond een splitsing tussen katholieken die bij de roomse kerk bleven en protestanten die eigen kerken stichtten. De hervormer Calvijn kreeg veel aanhang in Nederland.

In 1515 spijkert Luther zijn stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg.

Rond 1500 ontdekken Columbus, Vespucci, Vasco da Gama en Diasz nieuwe landen

Default 1

De Spaanse koning Filips II was landsheer van de Nederlanden. In 1568 kwamen Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen Filips vanwege zijn centralisatiepolitiek en zijn felle vervolging van protestanten. Gedurende de Opstand (Tachtigjarige Oorlog) breidden de opstandelingen hun gebied uit vanuit het westen van Holland en Zeeland tot vrijwel het huidige grondgebied van Nederland. In 1581 zetten de Staten-Generaal van de zeven opstandige gewesten Filips af als landsheer. In 1588 vormden ze de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1648 sloten de Republiek en Spanje de Vrede van Münster.

[effecto-bar]

1 april 1572 veroverden de watergeuzen het stadje Den Briel op het aldaar  gelegerde koninklijke Spaanse garnizoen.

1) het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

2) Renaissance van het erfgoed van de klassieke oudheid

Tijd van Ontdekkers en Hervormers

1500 – 1600

4) de protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg

3) het begin van de Europese expansie overzee

5) het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

Default 4

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 1
Gepost in Iconische platen, Tijd van Ontdekkers en Hervormers | Comments Off on Tijd van Ontdekkers en Hervormers (1500-1600)

Tijd van Steden en Staten (1000 – 1500)

Weet jij de 5 kenmerkende aspecten van het tijdvak “Steden en Staten”? 

 

1000 – 1500

beeldmerk

1) De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving

2) De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden

3) Het begin van staatsvorming en centralisatie

4) de expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten

5) Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

plaatje1
Default 1
Default 2

Na 1000 herleefde de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa. De landbouw ging meer opbrengen. Er ontstonden duizenden steden waar handelaren en ambachtslieden leefden.

Drieslagstelsel: een stelsel van landbebouwing, waarbij de grond in het eerste jaar werd ingezaaid met wintergraan en in het tweede jaar met zomergraan; om uitputting van de grond te voorkomen lag het land dan braak gedurende het derde jaar.

In 1111 werd paus Paschalis II in Rome gearresteerd door de Duitse koning Hendrik V.

Aan het eind van de 11e eeuw werd Jeruzalem veroverd door een christelijk leger afkomstig uit West-Europa. In de 12e en 13e eeuw volgden meer kruistochten om gebieden ten oosten van de Middellandse Zee te veroveren of in christelijke handen te houden. De handel van Europeanen in het Midden-Oosten, onder meer van specerijen uit Oost Azië, bloeide op. Christelijke legers veroverden ook het Iberisch schiereiland en grote gebieden in Oost-Europa.

Default 3
Default 4

In de tijd van steden en staten waren mensen erg gelovig. De kerk had een grote invloed in de samenleving. Tot in de 14e eeuw beweerde de paus dat vorsten ondergeschikt aan hem moesten zijn. Vanaf 1075 voerde de paus met de Duitse keizer de Investituurstrijd over de benoeming van bisschoppen. De paus won, maar kon zijn wil niet opleggen aan alle vorsten.

In de tijd van steden en staten vergrootten de Franse en Engelse koningen hun macht. Met een eigen leger, ambtenaren en landelijke rechtspraak begonnen ze de vorming van een centraal bestuurde staat. Op deze manier vergrootten ook de Bourgondische hertogen de politieke eenheid in de Nederlanden. Het Duitse rijk bleef versnipperd.

Steden werden zelfstandiger doordat edelen hun steeds meer rechten verleenden, in ruil voor geld. Door hun rijkdom en vrijheid hadden de steden een grote aantrekkingskracht op de bewoners van het platteland. De macht in steden kwam in handen van een elite van rijke kooplieden.

We zien de Waag, waar handelaren hun goederen en muntstukken wogen, de achterkant van het stadhuis, waar de schout en schepenen net vandaan komen en op de achtergrond de kathedraal die hoog boven de bebouwing uitsteekt.
Default 1
Gepost in Iconische platen, Tijd van Steden en Staten | Getagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tijd van Steden en Staten (1000 – 1500)

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 – 500)

Weet jij de 5 kenmerkende aspecten van het tijdvak ‘Grieken en Romeinen’ ?(3000 v.Chr. – 500 n.Chr.)

merkbeeld

1) De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat

Default 4

In de oudheid bestond Griekenland uit onafhankelijke stadstaten met verschillende bestuursvormen, zoals de monarchie en aristocratie. In de 6e eeuw v.C. ontstond in Athene de eerste democratie, waarin burgers in een volksvergadering beslisten over het bestuur. Vanaf dezelfde eeuw ontwikkelden Griekse filosofen een wetenschappelijke manier van denken, waarbij ze alles met hun verstand probeerden te beredeneren.

Default 1

2) de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur

In de 5e en 4e eeuw v.C. ontwikkelden de Grieken hun bouwkunst en beeldhouwkunst tot op hoog niveau. Na de verovering van Griekenland namen de Romeinen de Griekse vormentaal over en voegden er eigen elementen aan toe. Deze Grieks-Romeinse mengcultuur wordt klassiek genoemd, vanwege de latere navolging.

3) De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde

Default 2

Met een lange reeks oorlogen breidden Romeinen hun stadstaat uit tot een wereldrijk rondom de Middellandse Zee. Het Romeinse rijk was strak georganiseerd en stond vanaf de 1e eeuw v.C. onder leiding van een machtige keizer. In het rijk kwam een welvarende landbouwstedelijke samenleving tot ontwikkeling. Er was veel handel, ook met gebieden buiten het rijk. In de veroverde gebieden verspreidden Romeinen de Grieks-Romeinse cultuur (romanisering); er was ook invloed van lokale culturen op de Romeinse cultuur.

4) De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa

Default 5

Ten oosten van de Rijn stuitten de Romeinse legers op weerstand van strijdvaardige Germanen. Voor de bewaking van de Rijngrens gebruikten Romeinen soldaten van bevriende Germaanse stammen. Vanaf de 3e eeuw viel het westelijk deel van het Romeinse rijk uiteen. Steeds meer Germanen drongen het rijk binnen en stichtten daar eigen staten, waarvan sommige duidelijk erfgenaam waren van de Grieks-Romeinse cultuur, terwijl in andere het Germaanse element dominanter was.

In 476 werd de laatste West-Romeinse keizer door Germanen afgezet. Het Oost-Romeinse (Byzantijnse) rijk bleef bestaan.

5) De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

Default 8

Het jodendom, de oudste monothei?stische godsdienst, kwam in Israe?l/Palestina tot ontwikkeling. Nadat de Romeinen het gebied hadden veroverd ontstond uit het jodendom in de 1e eeuw het christendom, dat over het Romeinse rijk werd verspreid. Omdat christenen weigerden om de Romeinse keizer als god te vereren werden ze van tijd tot tijd vervolgd.

In de 4e eeuw werd het christendom toegestaan; later werd het de Romeinse staatsgodsdienst. Andere godsdiensten werden verboden.

navi
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Grieken en Romeinen (3000 – 500)

Tijd van Pruiken en Revoluties, 1700-1800

Weet jij de 4 kenmerkende aspecten 

van de tijd van “Pruiken en Revoluties” ?


1700-1800

Default 1

1) rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen

Default 2
De salon van madame Geoffrin. In de Franse salons, waarin ook voor vrouwen een rol was weggelegd, kwamen wetenschappers, letterkundigen en aristocraten bijeen.

De wetenschappelijke revolutie in westerse landen leidde in de 18e eeuw tot groot optimisme over de mogelijkheid om met behulp van het verstand alles te begrijpen en te verbeteren. Verlichte denkers ontwikkelden nieuwe, vaak revolutionaire ideeën op het terrein van godsdienst, politiek, economie en samenleving.

2) voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op – eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)

Default 6

De uit de middeleeuwen stammende standenmaatschappij bleef in Europese landen bestaan tot het einde van de 18e eeuw. In een aantal landen hielden koningen vast aan het absoluut koningschap. Onder invloed van de verlichting voerden vorsten in andere landen hervormingen door.

3) de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over – grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap

Default 10

Onder invloed van de verlichting vonden aan het eind van de 18e eeuw democratische revoluties plaats in westerse landen, waarbij de oude privileges werden afgeschaft. De Amerikaanse Revolutie begon toen de dertien Engels kolonies in Noord-Amerika zich in 1776 losmaakten van Engeland en een democratische republiek stichtten: de Verenigde Staten van Amerika.

De Franse Revolutie begon in 1789 toen het Franse volk in opstand kwam. Frankrijk werd een constitutionele monarchie en later een republiek. Na het mislukken van de democratie vestigde Napoleon in 1799 de alleenheerschappij. In Nederland begon in 1786 een opstand van democratische patriotten, maar deze werd na een jaar neergeslagen. In 1795 begon de Bataafse Revolutie, waardoor Nederland een eenheidsstaat werd met een democratische grondwet.

4) uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de – daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme

Default 14

Vanaf de 16e eeuw vergrootten Europeanen hun kolonies in Amerika en legden ze er plantages aan die produceerden voor de Europese markt. Voor het zware plantagewerk haalden ze miljoenen zwarte slaven uit Afrika.

Door de verlichting ontstond in westerse landen discussie hierover. Eind 18e eeuw ontstond een beweging tegen slavernij die ervoor zorgde dat westerse landen de slavenhandel en slavernij in de 19e eeuw stap voor stap afschaften
Default 17

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de onderstaande schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 2
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Pruiken en Revoluties, 1700-1800

Tijd van Monniken en Ridders (500 -1000)

Tijd van Monniken en Ridders,

500 -1000

beeldmerk
Default 1
Default 2
Default 3
Default 4

1) Het ontstaan en de verspreiding van de islam

In de 7e eeuw ontstond in Arabië een derde monotheïstische godsdienst, de islam. Voor de verspreiding van hun godsdienst veroverden Arabische moslims een groot gebied tot aan Noord- Spanje en India. Er ontstond een Arabisch rijk met een bloeiende cultuur waarin de islam, het Arabische schrift en de Arabische taal dominant waren. In 750 viel het rijk uiteen, maar de islamitische wereld bleef een economische en culturele eenheid.

2) de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid

Door de ondergang van het West-Romeinse rijk verminderde de bevolking, zakten nijverheid en handel in en viel de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa uit elkaar.

In de Germaanse staten trokken stedelingen naar het platteland waar een landbouwsamenleving ontstond en waar ze bescherming zochten van lokale machthebbers. Om te zorgen voor wederzijdse zekerheid kwamen de horigheid en het zelfvoorzienende hofstelsel tot ontwikkeling.

3) het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

Een vazal zweert trouw aan zijn leenheer

Omstreeks 800 kwam in het Frankische rijk van Karel de Grote het feodale stelsel tot ontplooiing. Voor het bestuur van hun rijk gebruikten koningen lokale edelen, die als leenheren trouw moesten zijn aan hun leenheer, de koning.

Rijke edelen hadden legertjes met soldaten te voet en ridders met dure uitrustingen. Vanaf de 9e eeuw bevorderde het leenstelsel de politieke versnippering van West-Europa.

4) De verspreiding van het christendom in geheel Europa

De rooms-katholieke kerk was in het Romeinse rijk ontstaan. Onder leiding van de paus van Rome werd het christendom in de vroege middeleeuwen door monniken verspreid in de nog ‘heidense’ delen van Europa, vaak in samenwerking met de politieke elite.

Het was een geleidelijk proces van verspreiding van boven af (de elite eerst) en van versmelting van christelijke en Germaanse gebruiken en ideeën. Overal in Europa werden kerken gebouwd. Monniken versterkten het christendom vanuit kloosters, waar ze volgens strenge regels leefden.

Willibrord rijdt in 696 samen met een groep monniken langs het kerkje dat hij in Utrecht heeft gesticht. De groep is onderweg naar Friesland om daar de Friezen te bekeren.

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de onderstaande schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 2
Default 1
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Monniken en Ridders (500 -1000)

Tijd van Burgers en Stoommachines, 1800-1900

beeldmekr

1) de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving

Default 3

Omstreeks 1800 begint in Groot-Brittannië de industriële revolutie, een ingrijpende maar geleidelijke verandering van de nijverheid die sneller, grootschaliger en goedkoper ging produceren. Door verbeterde landbouwmethodes konden minder boeren meer voedsel produceren. Door de technologische vooruitgang werden ook de vervoersmogelijkheden ingrijpend verbeterd.

Er ontstond een industriële samenleving, waarin meer dan de helft van de bevolking in de steden woonde en waarin industrie en diensten de belangrijkste beroepssectoren werden. De industrialisatie verspreidde zich in de tweede helft van de 19e eeuw naar andere Europese landen, de VS en Japan en in de 20e eeuw naar de rest van de wereld

2) de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, – socialisme, confessionalisme en feminisme

Default 6

Vanaf 1815 ontstonden politieke stromingen als het liberalisme, nationalisme en socialisme, die zich verzetten tegen de conservatieve monarchieën. Door de opkomst van de burgerij en de arbeidersklasse groeide hun invloed.

3) voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

Default 10

In de 19e eeuw nam bijna overal in Europa de volksinvloed toe, maar in sommige landen ging democratisering veel verder dan in andere. In Groot-Brittannië en Nederland slaagde de democratisering; in Duitsland mislukte deze. Vanaf 1815 had Nederland een constitutionele monarchie.

In 1848 kwam er een parlementair stelsel, waarna het beperkte mannenkiesrecht in stappen werd uitgebreid tot de invoering van algemeen mannenkiesrecht in 1917. Met de invoering van algemeen vrouwenkiesrecht in 1919 werd Nederland een parlementaire democratie.

4) de opkomst van emancipatiebewegingen: confessionalisme en feminisme

Default 13
Default 14

In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen het confessionalisme en het feminisme op. Het waren emancipatiebewegingen die een eind wilden maken aan de achterstelling van hun aanhangers: katholieken, protestanten en vrouwen.

Belangrijke resultaten van deze bewegingen waren de invoering van gelijke financiering van openbare en bijzondere scholen in 1917 en van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919.

5) discussies over de sociale kwestie

Default 18

De industrialisatie leidde tot het ontstaan van de sociale kwestie: de slechte werk- en leefomstandigheden van de arbeiders. In het maatschappelijk debat hierover kwamen verschillende opvattingen over oorzaken en mogelijke oplossingen naar voren, variërend van niets doen tot ingrijpen door de overheid. Arbeiders richtten vakbonden op om gezamenlijk met werkgevers te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

Default 20

Een ander tijdvak leren kennen?

    ?    Maak een keuze uit de schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

    ?    Ga naar het overzicht Thinglink tijdvakken door in de kern van de schijf te klikken

Default 22

Tijd van Burgers en Stoommachines

1800-1900

6) de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Default 2

Door de industriële revolutie hadden de Europese landen grote behoefte aan grondstoffen en afzetmarkten en waren ze militair superieur. In de 19e eeuw veroverden ze grote gebieden in Afrika en Azië waar ze kolonies stichtten. Ook het Chinese keizerrijk verloor een deel van zijn onafhankelijkheid aan koloniale mogendheden.

Default 1
Gepost in Tijd van Stoommachines en Burgers | Comments Off on Tijd van Burgers en Stoommachines, 1800-1900

Kenmerkende aspecten tien tijdvakken: thinglink, geschiedenis, vwo

Hoe werkt deze Thinglink Tijdvakken?(bekijk steeds de schijf zonder de muis over de tijdschijf te bewegen) 
– werk vanuit de kern naar buiten –
Koptitel
Default 1

Weet jij de kenmerkende aspecten van elk tijdvak?

Doe de ThingLink…

guizziz
Wil je alle aspecten van een tijdvak op een rijtje?
 – beweeg je muis over de groene balletjes in de kern van de schijf
Indien je meer toelichting nodig hebt per aspect:
– beweeg je muis over de zwarte balletjes met een cijfer in de taartpunt –
 
Wil je een uitlegfilmpje van Joost van Oort bekijken over een tijdvak?
 – beweeg je muis over de video-iconen buiten de taartpunt –
instructie
  1. Ga naar http://quizizz.com/join/

  2. Vul de gamecode 809050 in

  3. Laat zien wie je bent of vul een nickname in

  4. Speel de quiz en weet het zeker?

Beheers je de kenmerkende aspecten van alle tijdvakken al voldoende?

Gepost in Iconische platen, overzicht, overzicht 10 tijdvakken, Tijdvakken - Geschiedenis | Getagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Kenmerkende aspecten tien tijdvakken: thinglink, geschiedenis, vwo

Tijd van Jagers en Boeren: 1,5 miljoen jaar – 3000 vChr

Weet jij de 3 kenmerkende aspecten van het tijdvak van “Jagers en Boeren?”

…….  tot 3000 v.Chr.

beeldmerk1

1) de levenswijze van jager-verzamelaars

Default 4

Het grootste deel van de geschiedenis leefden mensen als nomaden in de samenleving van jager- verzamelaars. Ze kwamen aan hun voedsel door te jagen en voedsel te verzamelen in de natuur.

Omdat mensen nog niet konden schrijven is onze kennis over de prehistorie gebaseerd op ongeschreven bronnen.

2) het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

Default 7

De levenswijze van mensen veranderde door de ontwikkeling van de landbouw die voor het eerst ontstond in het Midden-Oosten omstreeks 10 000 v.C. De overstap van jagen en verzamelen naar akkerbouw en veeteelt duurde duizenden jaren, maar had zulke grote gevolgen dat gesproken wordt van de landbouwrevolutie. De landbouwsamenleving ontstond waarin mensen in dorpen leefden. Uit gevonden graven weten we dat deze eerste boeren geloofden in een hiernamaals.

 3) het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

Default 10

In Mesopotamië, langs de vruchtbare oevers van de Eufraat en de Tigris, ontstond de eerste stedelijke beschaving omstreeks 3500 v.C. Door de gunstige natuurlijke omstandigheden ontstond een landbouwoverschot, waardoor een deel van de bevolking in steden kon wonen en leven van nijverheid en handel.

Om de bevloeiing van akkers in deze landbouwstedelijke samenleving te organiseren ontwikkelden leiders zich tot koningen, die met ambtenaren, priesters en soldaten heersten over een groot gebied. Voor de administratie van het bestuur werd het schrift uitgevonden. Mensen geloofden in machtige goden die alles bepaalden.

Default 12
Default 1
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Jagers en Boeren: 1,5 miljoen jaar – 3000 vChr

Kenmerkende aspecten tien tijdvakken geschiedenis thinglink vwo havo

Dit is een instructie van de door Marlin Media ontwikkelde oefenvorm ‘tijdvakken‘.
Met de tijdschijf (desktop / smartboard) of tijdlijn (mobiel) kan elke eindexamen-kandidaat HAVO/VWO de 49 kenmerkende aspecten van de tijdvakken Geschiedenis via een ‘Thinglink’ repeteren.

Verantwoording:
Alle teksten zijn afkomstig uit het schoolboek Feniks. Geschiedenis voor de bovenbouw. VWO  (ThiemeMeulenhoff 2014). Ik ben afgestudeerd historicus (UvA); voor mijn dochter ontwikkelde ik ooit voor haar gymnasium-examen de tijdschijf.
Nu hoop ik dat elke eindexamenkandidaat (Havo / VWO) deze tool kan gebruiken om de stof te repeteren.

Let op:
Voor de desktop/smartboard ontwikkelde ik een tijdschijf. Voor mobiel een tijdlijn.


Hoe werkt de Thinglink Tijdvakken op desktop?

– bekijk steeds de schijf op de deskop zonder de muis over de tijdschijf te bewegen –

Icons (1)5Wil je alle aspecten van een tijdvak op een rijtje?
– beweeg je muis over de groene balletjes in de kern van de schijf –

Icons (1) (1) Indien je meer toelichting nodig hebt per aspect:
– beweeg je muis over de zwarte balletjes met een cijfer in de taartpunt –

Icons (1)3Wil je een uitlegfilmpje van Joost van Oort bekijken over een tijdvak?
– beweeg je muis over de video-iconen –

Thinglink, tijdvakken, geschiedenis, kenmerkende aspecten

Klik op het vergrootglas om je te verdiepen in de beeldmerken Klik op het boekje in de taartpunt om je te verdiepen in 1 tijdvak

 

(full screen)


1. Begrijp eerst de beeldmerken, gerelateerd aan een periode van een tijdvak

Ezelsbruggetje
Moeite met het onthouden van de namen van de tijdvakken?
Je Gaat Maar Snel Op Ramen Poepen Bij Witte Tantes!

(1) J Jagers en Boeren
(2) G Grieken en Romeinen
(3) M Moniken en Ridders
(4) S Steden en Staten
(5) O Ontdekkers en Hervormers
(6) R Regenten en Vorsten
(7) P Pruiken en Revoluties
(8) B Burgers en Stoommachines
(9) W Wereldoorlogen
(10) T TV en Computers

Bestudeer de onderstaande verzameling beeldmerken van de tijdvakken grondig.
Je hebt ze al heel vaak gezien maar wat betekenen zij eigenlijk?
Stel jezelf steeds de vraag: waarom wordt hier dit voorwerp als beeldmerk gebruikt? En waarom deze achtergrond? Zeg bij elk beeldmerk en achtergrond hardop welk tijdvak dit betreft en welke voorwerpen.

Bijvoorbeeld:
10cmKL03
-Beeldmerken: helm en zuilen van kerk
-Deze symbolen slaan op de tijd van Ridders en Monniken, in de periode 500 tot 1000 n.Chr
-Op de voorgrond zie je een helm en op de achtergrond de zuilen van een Romaanse kerk. Beide zijn elementen van de samenleving in de vroege Middeleeuwen: ridderschap en christelijke kerk.

Als je de betekenis niet weet van het beeldmerk:  links onderin van elk beeldmerk staat een vergrootglas met een verklaring.  Klik door middel van het boekje naar de webpagina van het tijdvak zelf, om je te verdiepen in de kenmerkende aspecten.

2. Leer de kenmerkende aspecten per tijdvak

Stel vervolgens jezelf op dit algemene overzicht (zie onderstaande afbeelding) bij elk beeldmerk de vraag: wat zijn de kenmerkende aspecten van dit tijdvak ?
Beweeg met je muis over het plaatje en zie hoeveel aspecten er gevraagd worden aan het aantal zwarte balletjes met een cijfer.
Beweeg over een zwart balletje en leer per beeld het aspect zelf.

Bijvoorbeeld inzake het tijdvak ‘Jagers en boeren’ :
1) de levenswijze van jager-verzamelaars
2) het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
3) het ontstaan’  van de eerste stedelijke gemeenschappen
Alleen als het kenmerkende aspect niet duidelijk is, lees je de toelichting in de pop-up. 

Klik door middel van het boekje naar de webpagina van het tijdvak zelf om je te verdiepen in de kenmerkende aspecten.

Verantwoording

Alle teksten zijn afkomstig uit het schoolboek Feniks. Geschiedenis voor de bovenbouw. VWO  (ThiemeMeulenhoff 2014).

 

Leer nu eerst de beeldmerken

Kenmerkende aspecten van 10 tijdvakken: thinglink, geschiedenis, vwo

Ga vervolgens naar elke periode en leer de kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stuk voor stuk. 


( Tijdlijn: full screen)

Lees verder

Gepost in digitaal lesmateriaal, digitaal onderwijs, overzicht 10 tijdvakken, Tijdvakken - Geschiedenis | Getagged , , , , , , | Comments Off on Kenmerkende aspecten tien tijdvakken geschiedenis thinglink vwo havo

10 Tijd van Televisie en Computer, 1950 – 1989

Tijd van de televisie en computer – 2e helft 20e eeuw : Moderne tijd (1950-1989)

Kernbegrippen:
atoomoorlog – blokvorming – 
dekolonisatie – hegemonie – pluriforme samenleving – sociaal-culturele verandering – wapenwedloop multiculturele – samenleving – 
overheersing

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. Dekolonisatie
2. Koude oorlog
3. Welvaart
4. Europa
5. Multicultureel

(full screen)  (Thinglink alle tijdvakken)

5 kenmerkende aspecten van
tijdvak 1950- 1989:
Televisie en Computer
(Moderne tijd)

1) de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld

1508tzindiegroot
Na 1945 verloor het Westen zijn overwicht in de wereld door de ontmanteling van de koloniale rijken. Tussen 1946 en 1957 werd bijna heel Azië onafhankelijk. Tussen 1956 en 1964 kregen bijna alle Afrikaanse kolonies hun onafhankelijkheid.


2) de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een – wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

checkpoint_charlie_final_landscapte

Na de Tweede Wereldoorlog bleven de VS en de Sovjet-Unie over als supermachten. Hun ideologische tegenstelling leidde tot wantrouwen; beide landen voelden zich door de ander bedreigd. Onder leiding van de VS en de Sovjet-Unie kwamen twee ideologische blokken van landen tegenover elkaar te staan. Door de nucleaire wapenwedloop tussen de blokken groeide de kans op een atoomoorlog. Tijden met hoog oplopende spanning werden afgewisseld door tijden met ontspanning, waarin overlegd werd over beperking van de verdere bewapening. In 1989 kwam een vreedzaam eind aan de Koude Oorlog.

3) de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding – gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen

Een oudere heer passeert een groep rondhangende nozems in Valkenburg, Nederland, 4 augustus 1966. [hangjongeren]

Een oudere heer passeert een groep rondhangende nozems in Valkenburg, Nederland, 4 augustus 1966. [hangjongeren]

In de jaren 1948-1973 vond in West-Europa een ongekend sterke economische groei plaats. Dankzij de toegenomen welvaart bouwden regeringen een verzorgingsstaat op, waarin de overheid verantwoordelijk was voor het welzijn van de burgers. De welvaart en toegenomen sociale zekerheid leidden tot grote sociaal-culturele veranderingen. Terwijl het individu met zijn behoeftes centraal kwam te staan, nam de invloed van de kerk en de traditionele moraal af. Ook de jongerencultuur en de tweede feministische golf droegen in westerse landen bij aan de grote verandering van normen en waarden vanaf de jaren 1960.


4) de eenwording van Europa

12-03-07_Terrorisme_9

Na de Tweede Wereldoorlog besloten West-Europese landen tot samenwerking om de vrede te bewaren, de welvaart te bevorderen en de democratie te versterken. Ze voelden zich ook bedreigd door de Sovjet-Unie en wilden samen sterker staan in de Koude Oorlog. De Europese eenwording begon in 1951 met de oprichting van de EGKS die in 1957 werd opgevolgd door de EEG. Na de Koude Oorlog en de Duitse hereniging besloten de twaalf lidstaten tot verdere eenwording in de Europese Unie. Tussen 1992 en 2013 kwamen er zestien landen bij, waaronder veel Oost-Europese landen.

5) de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

multiculti

In de westerse wereld maakte de industriële samenleving vanaf de jaren 1970 plaats voor een informatiemaatschappij. Door de sociaal-culturele veranderingen ontstond in de samenleving meer ruimte voor verschillende leefstijlen. Door massale immigratie werd de samenleving van Europa ook multicultureel. In de pluriforme en multiculturele samenlevingen van Europa moesten mensen leren omgaan met de grote vrijheid en pluriformiteit.

 

Oefenvormen

Knop ThinglinkDoe de ThingLink

Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink slide show en vertel jezelf bij elke afbeelding een kenmerkend aspect van het tijdvak van TV en Computer.

pinterest-logoRaad de plaat

Op Pinterest kun je de kenmerkende aspecten van dit tijdvak repeteren door steeds naar een beeld te kijken en hardop te zeggen welk aspect deze afbeelding visualiseert. Het antwoord vind je ook in de beschrijving bij vergroten van de afbeelding.

Thinglink_schijf_tijdDoe de Tijdschijf

Op de tijdschijf, open hem het liefst full screen, worden alle 49 kenmerkende aspecten getoond in een cirkel. Een simpele mouse-over helpt je op weg als je meer verdieping wilt.

[effecto-bar]

Verder over het tijdvak van de Twee Wereldoorlogen (1900-1950):

prezilogo

> Bekijk allereerst dePrezi om de stof te oefenen

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze

navi_balk

 

 

 

 

[effecto-bar]

 

Gepost in overzicht 10 tijdvakken, Tijdvakken - Geschiedenis | Getagged , , , , , , , , , | Comments Off on 10 Tijd van Televisie en Computer, 1950 – 1989