De onbedoelde gevolgen van verzetsdaden in Nederland tijdens de Duitse bezetting

Wat is een held? Iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest (W.F. Hermans)

Veel verzetsdaden in Nederland tijdens de bezetting waren slecht voorbereid, knullig uitgevoerd en weinig effectief. De stakingen, overvallen en moordaanslagen werden in de laatste jaren van de oorlog door de Duitsers beantwoord met brute vergeldingsacties, waarbij veel slachtoffers vielen die niets met de actie van het verzet te maken hadden. De in totaal 3000 doden vormen een blinde vlek in de herdenkingsindustrie rond de rol van het verzet in de oorlog.

Elke keer als ik langs het beeld ‘Verzetsgroep’ op de kruising Apollolaan/Beethovenstraat in Amsterdam fiets, word ik een beetje kribbig. – Fantastisch mooi die verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog, denk ik dan. Maar hoeveel mensen zijn vanwege represaille-maatregelen van de Duitsers naar aanleiding van dat verzet, in de oorlog zinloos vermoord? Waren al deze heroïsche daden wel de offers waard? Deze zinloze slachtoffers zijn redelijk onzichtbaar gebleven in de nationale herdenkingsindustrie. Waren onze nationale knuffelhelden Erik Hazelhoff (Soldaat van Oranje) of Gerrit van der Veen niet gewoon roekeloze idioten, die heel veel mensen de dood ingejaagd hebben?
Midden op de brede grasstrook van de Apollolaan staan drie ietwat gestileerde mannen. Hun lichaamshouding verraadt hoe zij zich voelen. De middelste persoon heeft zijn borst stoer vooruit. Rechts van hem staat een man die al wat meer moeite heeft met de situatie maar hij balt nog zijn vuist. Links van hem buigt een man zijn hoofd gelaten.

Gus Maussen [CC BY-SA 3.0 nl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)]
Beeld “Verzetsgroep” van Jan Havermans (1951), Apollolaan/Beethovenstraat
Gus Maussen [CC BY-SA 3.0 nl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)]

De beeldengroep staat op een plaquette met een tekst die elke voorbijganger informeert wat herdacht wordt. Er is hier in de oorlog een verzetsdaad gepleegd. Maar dat niet alleen. De Duitsers hebben als vergelding maar liefst negen-en-twintig man doodgeschoten, terwijl deze mensen op zich niets met deze verzetsdaad (de aanslag op een SD-er verderop in de straat) te maken hadden. Deze 29 mensen zijn willekeurig uit het Huis van bewaring geplukt en naar de Apollolaan gebracht.
Ik stel het mij voor. Een Duitse legervrachtwagen komt piepend tot stilstand. Duitse bevelen klinken door de straat. Voorbijgangers kijken op. Mannen stappen struikelend uit de wagen. En dan: luid geknal. De geweerschoten echoën door de Beethovenstraat. Eén voor één zakken de mannen door hun knieën. Negen-en-twintig mensen dood. En dat niet alleen. In een klap verliezen talloze nabestaanden een vader, oom, zoon, echtgenoot of vriend…
Ik zucht en fiets verder. Ik moet denken aan de briljante uitspraak van W.F. Hermans over het verzet: ‘een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest’. Boeken als Tranen der Acacia’s en De Donkere Kamer van Damocles, waarin de rol van het verzet door Hermans werd belachelijk gemaakt, zijn de schrijver niet in dank afgenomen. Hermans had wel gelijk.
De beeldengroep is niet het enige oorlogsmonument in Amsterdam waarover het verhaal van brute vergeldingsacties van de Duitsers een schaduw werpt. Het beeld van de drie mannen op de Apollolaan laat me niet los. Vooral de middelste persoon, die trots de kogel wil incasseren door zijn borst vooruit te steken, vind ik fascinerend. Zullen er onder de naoorlogse patatgeneratie nog mensen zijn die trots en met geheven hoofd willen sterven voor het vaderland?

Het verhaal achter het beeld ‘Verzetsgroep’ van Jan Havermans op de kruising Apollolaan / Beethovenlaan is exemplarisch. In dit geval kwam er een groepje verzetsmensen op het idee om de beruchte politieman Oehlschlägel van de Sicherheitsdienst te overvallen. De SD had zijn hoofdkwartier een paar straten verderop. In het HBS-gebouw waar nu het Gerrit van der Veen-college is gevestigd en waar de straat is omgedoopt tot GerritvanderVeenstraat, ook zo’n verzetsheld uit de oorlog.
Op de sokkel van de beeldengroep op de Apollolaan is een datum gehakt: ’23 oktober 1944′. Let wel: de geallieerden zijn dan al geland op Normandië en rukken op richting België. Het einde van de oorlog is nog niet zeker maar de gedachte aan een aanstaande bevrijding is zeker aanwezig. Was deze aanslag op 1 Duitser 29 doden waard?
Stel dat je de balans op zou maken van alle verzetsdaden in Nederland en hun onbedoelde effecten. Hebben al die (vaak mislukte) overvallen, aanslagen en liquidaties nu geleid tot een snellere beëindiging van de Duitse bezetting?
Je zou een schrijnende waslijst kunnen aanleggen van alle gevangen, en op straat gearresteerde burgers, die vanwege represaille-maatregelen van de Duitsers, het moesten bekopen met de dood. En dat alleen door het soms roekeloze gedrag van verzetslieden.

Na 1943 verhardde de terreur van de Duitsers in de bezette gebieden

Het is een vraag die je eigenlijk nog steeds niet mag stellen. Het lijkt de zoveelste blinde vlek te zijn in de Nederlandse herinnering aan de oorlog. Men wil eigenlijk niet weten wat al die verzetshelden, die we nog elk jaar herdenken, en waar we beelden voor opgericht en straten naar vernoemd hebben, in sommige gevallen hebben veroorzaakt.
Het is een historisch feit, en ook destijds algemeen bekend gegeven, dat de Duitse terreur in de bezette gebieden toenam na 1943. Toen in de winter van ’43 bij Stalingrad de Duitse expansie stagneerde, gaf
Heinrich Himmler, de hoogste baas van de SS, vanuit Berlijn aan al zijn in bezet Europa gestationeerde commandanten de opdracht elke vorm van verzet meedogenloos te bestraffen.
De baas van de Sicherheitsdienst van Noord-Holland en Utrecht Willy Lages kreeg bijvoorbeeld na de winter van ’43 van de Hörere SS und Polizeiführer Hanns Rauter toestemming om zonder proces gevangenen als vergelding te executeren. In veel Nederlandse steden hingen steeds vaker pamfletten met de Duitse vergeldingsmaatregelen naar aanleiding van een verzetsdaad.

Een voorbeeld van een ‘Bekanntmachung’ in Haarlem (oktober 1944) waarmee de Duitsers blijk gaven van de brute represaille-maatregelen als reactie op verzetsdaden.

De mislukte en onbedoelde aanslag op Hanns Rauter, de hoogste baas van de SS in Nederland, bij de Woeste Hoeve in maart 1945

Wie zich in de bronnen verdiept over de laatste jaren van de oorlog in Nederland krijgt een ontluisterend beeld van het verzet. Veel acties van het verzet zijn onbezonnen, slecht voorbereid, knullig uitgevoerd en hebben veel onbedoelde gevolgen.
Meest schrijnende voorbeeld hiervan is wel de mislukte aanslag op Hanns Rauter op 8 maart 1945, twee maanden voor het einde van de oorlog. Een verzetsgroep dacht een aanslag te plegen op een vrachtwagen met vlees maar in de auto bleek de hoogste nazi in Nederland te zitten! Men opende in paniek het vuur. Rauter werd niet gedood. De vergissing leidde tot de zwaarste represaille-maatregel ooit op Nederlands grondgebied genomen.

De mislukte aanslag op de BMW-cabriolet van Hanns Rauter op de Oude Arnhemseweg bij de herberg de Woeste Hoeve leidde in totaal tot 236 doden.
De mislukte aanslag op de BMW-cabriolet van Hanns Rauter op de Oude Arnhemseweg bij de herberg de Woeste Hoeve leidde in totaal tot 236 doden. De verzetslieden droegen Duitse uniformen en hielden de auto aan buiten de stad. Dit was extra dom omdat Rauter zelf namelijk had afgekondigd dat voertuigcontroles ‘s nachts alleen nog binnen de bebouwde kom mochten plaatsvinden. Na het vuurgevecht controleerden de overvallers ook niet of alle inzittenden gedood waren. Rauter overleefde de aanslag en werd in 1949 berecht en als oorlogsmisdadiger gefusilleerd. Hij gaf zelf het commando ‘Feuer’ aan het executiepeloton.

Maar liefst 117 (!) mannen zijn uit gevangenissen rond Apeldoorn gehaald en ter plaatse van de herberg de Woeste Hoeve geëxecuteerd vanwege de aanslag op deze hoogste politiebaas van de Duitsers in Nederland. Daarna zijn nog 119 (!) personen, verspreid over de Nederlandse gevangenissen doodgeschoten.


Op 8 maart 1945 was ook mijn oom Jan, de broer van mijn moeder, onschuldig slachtoffer van deze slecht voorbereide verzetsdaad. Hij zat op het moment van de aanslag op Rauter in de SD-gevangenis in Doetinchem opgesloten. In december 1944 was hij gearresteerd door de Duitsers omdat zij een collega van hem niet konden vinden. Hij was zeker vrijgekomen na de bevrijding als het lot niet anders beslist had. Ik heb natuurlijk deze Jan nooit gekend maar ik heb wel het gevoel dat zijn dood, en het verdriet over het verlies, een enorme impact heeft gehad op de gedachtenwereld van mijn moeder en haar familie. Oorlogsverdriet wordt generaties doorgegeven…

De ontvoering van de SD-er Oelenschlägel op de hoek Beethovenstraat/Apollolaan leidde tot een onbedoeld bloedbad

Wat gebeurde er nu precies in Amsterdam-Zuid op 23 oktober 1944, waar we de beeldenpartij van drie mannen aan te danken hebben in het grasperkje in het midden van de Apollolaan?
Een groepje leden van het Amsterdamse verzet wil Herbert Oehlschlägel de politie-functionaris van de Sicherheidsdienst, ontvoeren. Oehlschlägel werkte onder Willy Lages (hoofd van de SD in Noord-Holland en Utrecht) en bezat veel gegevens van illegale groeperingen. Wanneer je de bronnen er op na leest is de ontvoering een halve mislukking. De verzetsgroep probeerde Oehlschlägel met chloroform te bedwelmen maar dit ging mis. De fles chloroform brak en hij begon te schreeuwen. Uit paniek schoten zij toen Oehlschlägel op straat dood, waardoor zij niet de tijd hadden om het lijk mee te nemen.
Als je zo’n beschrijving leest moet je onwillekeurig denken aan de amateuristische beelden van een Nederlandse verzetsfilm van Wim Verstappen uit de jaren zeventig. Wat een geknoei.

Als vergelding van de moord op de SD-er Oehlschlägel werden 29 gevangen uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans door de Duitsers gefusilleerd. Op het kruispunt Apollolaan / Beethovenstraat werden bovendien twee huizen ontruimd en afgebrand. In een van de huizen woonde een NSB-er.

De volgende dag waren de represaille-maatregelen van de Duitsers keihard: maar liefst 29 gevangenen werden willekeurig uit een cellenblok van het Huis van Bewaring gehaald. Aan elkaar geketend met handboeien werden zij in groepjes uitgeladen bij het kruispunt Apollolaan / Beethovenstraat. Omwonenden werden gedwongen om toe te kijken. Sommige bronnen beweren zelfs dat één SD-er de executie deed. De lichamen bleven twee uur liggen als afschrikwekkend voorbeeld richting de bewoners van Amsterdam-Zuid.

Loe de Jong schrijft in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (p. 384-390) uitgebreid over deze verschrikkelijke gebeurtenis. Ook hij refereert aan het aantal doden als gevolg van de represaille-acties naar aanleiding van verzetsdaden.

Hoeveel personen in de bezette provincies benoorden de grote rivieren
in totaal in de maanden van september ’44 tot aan de bevrijding volgens
de geschetste ‘administratieve berechting’ zijn doodgeschoten (daarbij
rekenen wij diegenen die na de z.g. aanslag op Rauter alsmede vlak voor
de bevrijding van bepaalde plaatsen in het oosten en noorden des lands
zijn gefusilleerd, niet mee), is niet precies bekend. Het werd door de
organen van de bijzondere rechtspleging niet steeds nodig geacht, een
volledig overzicht te krijgen van de represaille-acties waarbij bepaalde
chefs van Einsatzkommandos o f hun ondergeschikten betrokken waren
— voor hen was voldoende wanneer de zaak met betrekking tot enkele
van die acties ‘rond’ was

(…) 
Loe trekt de voorlopige conclusie: 

Het is dus waarschijnlijk dat de SD-terreur alleen al in Noord-Holland en
Utrecht een kleine vijfhonderd mensenlevens heeft gevergd.

Dat is niet gering als je bedenkt dat Loe nog niet de doden in geheel Nederland meetelt. Bijvoorbeeld de doden naar aanleiding van de aanslag bij de Woeste Hoeve (bij Apeldoorn) zou nog bij deze 500 geteld moeten worden.

Laten we eens een poging wagen op basis van de bestaande literatuur over dit onderwerp anno 2019:

Conclusie

Nederland telde in de jaren ’40-’45 ongeveer 9 miljoen inwoners
Totaal aantal doden onder de Nederlandse bevolking als gevolg van de oorlog ligt tussen de 225.000 en 250.000.
Aantal militairen van het Nederlandse leger omgekomen tussen 10 en 14 mei: 2.200.
Aantal doden bij bombardement op Rotterdam (mei 1940): 900.
Aantal doden onder Joodse burgers gedeporteerd naar concentratiekampen: 104.000.
Aantal doden bij bombardementen en gevechten in de frontgebieden van september 1944 – mei 1945: 20.500 burgers.
Aantal doden in West – Nederland, gestorven door honger en kou in de Hongerwinter, 1944 – 1945: 22.000 burgers.
Aantal doden door repressaille-maatregelen nav verzetsdaden (2.000 van deze gefusilleerden waren verzetsmensen, de overigen gijzelaars of niets-vermoedende burgers): 2.850. 

Alle verzetsdaden tijdens de Duitse bezetting leidden tot bijna 3000 doden, veroorzaakt door zo’n 2000 verzetslieden waarvan er velen te onvoorzichtig waren. Maar wel gestraft.

F.W. Boterman, Duitse daders: de jodenvervolging en de nazificatie van Nederland (1940 – 1945) , Amsterdam: De Arbeiderspers (2015)

Website: https://www.tracesofwar.nl/articles/1473/Onbedoelde-aanslag-op-Rauter-bij-Woeste-Hoeve.htm?c=gw

Website: https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/inval/doden_wo2

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (p. 384-390)

Gepost in Tijd van Wereldoorlogen, 1900-1950 | Getagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on De onbedoelde gevolgen van verzetsdaden in Nederland tijdens de Duitse bezetting

De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp door Rembrandt

[sleep met de cursor over het beeld om 360 graden te draaien; klik op het blauwe microfoontje voor een luistertekst bij de afbeelding; klik rechts boven voor full screen]

Toehoorder, leer van jezelf…

Wat je hierboven in de 360 graden Thinglink ziet draaien is de omgeving waar het bekende schilderij van Rembrandt De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp een tijd heeft gehangen. Het schilderij dat je nu ziet langskomen in de ruimte is overigens een reproductie – het origineel hangt in het Mauritshuis te Den Haag. De wanden met geschilderde wapenschilden en Latijnse spreuken zijn wel authentiek.
Je staat feitelijk midden in de achthoekige torenkamer van de Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Hier hield het chirurgijnsgilde in de 17de en de 18e eeuw bijeenkomsten.
Je kunt met je cursor de afbeelding stop zetten en klikken op een object waar je het verhaal achter wilt weten.  Wil je zelf door de ruimte wandelen dan kun je de Thinglink het beste op full screen zetten met de knop rechtsboven in de afbeelding. Je kunt ook hieronder verder lezen en af en toe terug scrollen naar de afbeelding.

Van 1691 tot 1798 was de ruimte boven in de Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam in gebruik als ‘snijkamer’ van het chirurgijnsgilde. Hier werden leden van het gilde – we zouden dit nu een vakorganisatie noemen – onderwezen in de anatomie van het menselijk lichaam.
De ruimte geeft ons anno 2019 nog steeds een fascinerend inkijkje in het geneeskundig onderwijs in de 17e en 18e eeuw. Wanneer je naar de zoldering kijkt, zo’n beetje waar het achtkantige koepeldak begint, zie je schilden van familiewapens van chirurgijns. Helemaal hoog in de nok  van het koepelgewelf (je kunt er in de Thingklink naar toe scrollen) zie je centraal in het midden het familiewapen van Frederik Ruysch, de beroemde arts die we nog in veel straatnamen tegenkomen.
Wanneer we onze blik weer laten zakken vallen halverwege regels in het Latijn op die door de hele ruimte een gedicht lijken te vormen. Ik heb mijn oud-collega Henk Walvoort – en momenteel student Klassieke talen –  gevraagd de zinnen te vertalen.
Boven het wapenschild van Jan de Breij lees je bijvoorbeeld:


Degenen die bij leven als misdadigers schade toebrachten, zijn na hun dood van voordeel…

(Qui vivi nocuere mali post funera prosunt) 


Wat willen deze regels de bezoeker van de ruimte vertellen?
Wanneer je de zinnen, met de klok mee, achter elkaar leest vormen zij een zogenaamd rondschrift. De Amsterdamse letterkundige Caspar Barlaeus (1584-1648) schreef dit gedicht, als een moraliserende boodschap, aan de bezoeker van deze ruimte waar lijken werden ontleed. In het 17de-eeuwse wereldbeeld was het niet vanzelfsprekend dat je dode mensenlichamen (‘kinderen Gods’) open sneed om te onderzoeken. Het rondschrift van Barlaeus wil de bezoeker overtuigen dat deze ogenschijnlijk immorele  handeling toch van grote waarde kan zijn.

Na hun dood van voordeel…

Wie zich op de hoogte van de kopie van het schilderij opstelt, leest:

Degenen die bij leven als misdadigers schade toebrachten, zijn na hun dood van voordeel,
en de gezondheid verkrijgt op grond van diezelfde dood winst. 
Het stoffelijk overschot onderwijst zonder stem,
en lichaamsdelen, ook al zijn ze dood, verhinderen dat wij op dezelfde manier sterven.
Voorhoofd, vinger, nier, tong, hoofd, hart, long, brein, botten, en handen geven jou als levende de aanwijzingen.
Toehoorder, leer van jezelf, en als je de afzonderlijke delen doorloopt, geloof dan dat in het kleinste onderdeel God verborgen is.

Barlaeus’ gedicht spreekt ons dus belerend toe. De dode lichamen van criminelen zijn van waarde voor de heelkunst. Het heeft niet alleen praktisch nut maar ook een religieuze waarde om een dood lichaam te bestuderen. In elk ontleedt detail zit namelijk ‘God verborgen verborgen’.

Het wapenschild van chirurgijn Pieter Muyser
Wanneer we verder de wanden bekijken van de ruimte zien we veel handgeschilderde wapenschilden in het koepeldak: de onderste rij is op panelen geschilderd die vanwege ruimtegebrek later zijn toegevoegd. Elke chirurgijn die een bestuursfunctie bekleedde binnen het gilde (zogenaamde ‘overlieden’ ) liet zijn familiewapen afbeelden in de ruimte. Het was aan het eind van de 17e eeuw een goedkope versie van een zelfportret. Soms ook met een kwinkslag. Het wapenschild van chirurgijn Pieter Muyser, helemaal in de nok van de torenkamer, toont bijvoorbeeld een kat met een muis in zijn bek.

Zo vertellen de in totaal 86 (!) wapenschilden verhalen over de achtergronden van de families van de chirurgijns.
Onze aandacht gaat nu uit naar het schilderij ‘de Anatomische les van dr. N. Tulp’ van Rembrandt. Zoals we zelf op het schilderij van Rembrandt linksboven kunnen aflezen, schilderde hij het doek in 1632. Toen was de snijzaal nog niet ingericht. Het gilde hield in die tijd kantoor in de Pietershal.


De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp

De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp toont ons een groepsportret van nieuwsgierig en opgewonden kijkende chirurgijnen met witte kragen en natuurlijk de ietwat trotse docent Tulp. Rembrandt, de in Leiden geboren molenaarszoon, schilderde dit meesterwerk toen hij pas 26 was. Hij woonde in die tijd in Amsterdam in het atelier van kunsthandelaar Van Uylenburgh op de toenmalige Breestraat (nu Jodenbreestraat), een paar straten verwijderd van de Waag op de Nieuwmarkt.
Het schilderij hangt nu in het Mauritshuis te Den Haag – netjes tentoongesteld in een museum.  Maar voor een museum is het nooit gemaakt en ook niet voor Prins Maurits.

Rembrandt schilderde voor het chirurgijnsgilde een groepsportret

Rembrandt kreeg in 1631 de opdracht van het Amsterdamse chirurgijnsgilde om van hen een groepsportret te schilderen. Veel gilden in het 17de eeuwse Amsterdam gaven kunstschilders de opdracht hen vast te leggen . Met een dergelijk schilderij zou hun roem worden vereeuwigd. Aan de wand van de  gildekamer diende het portret als voorbeeld voor toekomstige chirurgijns en de rest van de wereld.

Laten we eens inzoomen op details van het schilderij.

Het schilderij toont ons allereerst Dr. Nicolaes Tulp, de enige persoon van het gezelschap met een hoed. Door zijn centrale positie in de compositie is hij kennelijk van hogere statuur dan de rest.
Nicolaes Tulp (geboren als Claes Pieterszoon) was aan de universiteit van Leiden opgeleid tot een medicinae doctor. Hij vestigde zich in Amsterdam en verwierf snel onder de Amsterdamse kooplieden bekendheid als een deskundig geneesheer. Ook maakte hij in bestuurlijk opzicht carrière in Amsterdam. In 1622 werd hij toegelaten tot de schepenen van de stad. Als wapen voor zijn schepenzegel koos hij een tulp. Het motief gebruikte hij ook op het uithangbord aan zijn huis (op Keizersgracht 210). Hij veranderde zijn naam in Nicolaes Tulp. Het werk dat Dr. Tulp deed kun je vergelijken met dat van de huisarts of internist van tegenwoordig. Hij hield spreekuur, schreef recepten voor en gaf adviezen over kwalen en ziektes. Met een koets reed hij visite binnen de grachtengordel. Bij een ingreep riep hij de hulp in van een chirurgijn.

In 1628 werd Dr. Tulp benoemd tot praelector anatomiae (voorlezer in de anatomie) van het chirurgijnsgilde. Dat college vergaderde toen nog in de Pietershal, de voormalige kapel van het Pietersklooster aan de Nes.
Het is niet onwaarschijnlijk dat Rembrandt de chirurgijns op die plek situeerde. In de donkere achtergrond van het schilderij kun je een boog herkennen, een alkoof en rechts achter Tulp een pilaar. Rembrandt maakte waarschijnlijk schetsen tijdens de anatomische lessen van Tulp die hij bijwoonde. Later werkte hij de schetsen in zijn atelier verder uit.

Pas in 1691, dus zo’n 60 jaar nadat Rembrandt de Anatomische les schilderde, bouwde het chirurgijnsgilde in de torenkamer van de Waag een echt anatomisch theater naar Leids model.


Het eerste anatomisch theater werd gebouwd door de Universiteit van Padua in 1594, het bestaat nog steeds. Het Theatrum Anatomicum van de Universiteit Leiden werd gebouwd in 1596. Vroeg-17e-eeuwse tekening van het anatomisch theater van de Universiteit Leiden (1601)

Het theatrum anatomicum is een soort houten arena met meerder verdiepingen. Een ronde stellage met sta-bankjes, en met een snijtafel in het midden, zorgde ervoor dat alle toehoorders de les van de praelector anatomiae goed konden volgen. In de huidige ruimte is het theatrum niet meer aanwezig maar het kost niet veel moeite om op basis van een oude prent voor te stellen hoe dit er uit moet hebben gezien.

Welke functie heeft een chirurgijn in de 17de eeuw?
De personen die het college bijwonen van Dr Tulp op het schilderij  zijn chirurgijns, na hun meesterproef droegen zij ook de naam heelmeesters. De chirurgijns waren geen academisch opgeleide artsen; zij hadden een winkeltje in de stad, aanvankelijk als barbiers. Op den duur voerden zij vooral de praktisch werkzaamheden uit binnen het medische vak: het verwijderen van galstenen, staar en uitwendige kwalen, het lichten van schedels, het aderlaten, het zetten van bloedzuigers, het toedienen van lavementen en het ‘koppen’. Daarbij zetten ze een heet glas op de huid om een infectie ‘eruit te trekken’.

Welke functie heeft de praelector ?
Een praelector anatomiae als Dr. N. Tulp was van een heel andere orde. Dit verschil is ook te zien op het schilderij. Centraal staat de voorlezer Tulp. Hij was de theoreticus die zijn kennis uit boeken haalde. Veel van die geneeskundige kennis van Tulp was nog gebaseerd op klassieke autoriteiten als Hippocrates en Galenus.
Door het gilde was Dr. Tulp ingehuurd om de chirurgijns te onderwijzen in de anatomie van het menselijk lichaam. Binnen het gilde werd niet alleen de kwaliteit van de heelkundige zorg bewaakt maar binnen deze vakorganisatie werden ook de opleiding en de examens geregeld. Chirurgijns kregen onderwijs in de Hortus Botanicus over geneeskrachtige kruiden. En tijdens een jaarlijks  college in de snijzaal demonstreerde de praelector, later werd deze functie professor genoemd, de werking van spieren en verschillende organen van het menselijk lichaam.
De leerperiode van de chirurgijn werd afgesloten met een zogenaamde ‘meesterproef’.  De kandidaat-heelmeester moest in staat zijn om lancetten te scherpen, te aderlaten en een trepanatie op een schedel kunnen uitvoeren.
De Amsterdamse chirurgijns kregen een presentiepenning bij het behalen van dit examen. Een presentiepenning diende als lidmaatschapspenning en werd gebruikt ter controle van de aanwezigheidsplicht bij gildebijeenkomsten.
chirurgijnspenning van G.A. Barentzen De anatomische les die Rembrandt in beeld brengt werd in de winter gehouden omdat het kadaver anders te snel bedierf. Bij de demonstratie sneed de praelector in het lichaam van een overleden crimineel. Moordenaars kwamen toch niet in de hemel, zo dacht men.

Het Amsterdamse chirurgijnsgilde stond één openbare ontleding per jaar toe. Met een lesbriefje kregen de chirurgijns toegang tot de lessen. Afwezigheid werd niet op prijs gesteld, soms zelfs beboet.  Aan het begin van de zeventiende eeuw, toen Amsterdam nog maar 30 chirurgijns telde, waren dat kleine, besloten bijeenkomsten. Maar een eeuw later werkten er ongeveer 250 chirurgijns in de stad, en waren de anatomische lessen uitgegroeid tot publieke evenementen. In 1691 werd het anatomisch theater in De Waag geopend, daar konden zo’n driehonderd bezoekers in, die voor vier stuivers een kaartje konden kopen. Op de centrale plaats, rond de snijtafel, zaten de stadsbestuurders en ervaren doctoren, daaromheen de andere doctoren, gildebestuurders en oude, ervaren chirurgijns. Zodat de jongeren, die er echt van moest leren, samen met het publiek achteraan zaten.

Meestal begon de praelector de les met een moralistisch betoog over de waardigheid van het lichaam en de vergankelijkheid van het bestaan. Dan begon de ontleding, eerst van de bederfelijke organen in de buik, dan van de borstholte, het brein en tenslotte de ledematen. Soms duurde een anatomische les vijf dagen, een enkele keer wel elf. In principe mochten de toeschouwers niet lachen, praten of rondlopen. Ze mochten ook geen delen van het lichaam meenemen, op straffe van een boete van maar liefst zes gulden.
De les in de snijzaal vormde ook een populair spektakel voor de burgerij die tegen betaling een les mochten bijwonen. Het gilde verdiende er goed aan. De drie lessen die de opvolger van dr. N. Tulp, dr. J. Deyman, in 1656 bijvoorbeeld gaf, leverden maar liefst 187,60 gulden op.

Naast Nicolaes Tulp staan de chirurgijns Jacob Blok, Hartman Hartmansz., Adraen Slabran, Jacob de Witt, Mathijs Kalkoen, Jacob Koolvelt en Frans van Loenen afgebeeld. In werkelijkheid stonden ze waarschijnlijk rondom het lijk, maar dat zou voor het schilderij onpraktisch zijn geweest.

De compositie

Rembrandt heeft van de les een levendig tafereel gemaakt. Door Tulp centraal rechtsboven in het gezelschap te plaatsen, trekt Tulp de eerste aandacht. Het spel van licht en donker zorgt voor diepte rond de chirurgijns. Alle mantels hebben een verschillende intensiteit zwart. Het licht valt fris op de bijna rode konen van Tulp.  Maar het licht op lijkwitte lichaam is grauw. Het spierwit in de arm licht op. Met zijn linkerhand naar de kijker gericht, demonstreert Tulp de werking van de spieren, die hij met de tang in zijn rechterhand ophoudt. De hand van Tulp die het samentrekken van duim en wijsvinger nabootst is te vergelijken met de hand van Kapitein Bannink die de Nachtwacht de richting wijst tijdens de exercitie. Het geeft de voorstelling diepte.
De chirurgijns volgen de les zeer geconcentreerd. Maar zij kijken wel allemaal een andere kant op. Hiermee brak Rembrandt met de traditionele groepsportretten van zijn tijd, waarop belangrijke personen de bezoeker van het schilderij allemaal aankijken.
Het schilderij is bedoeld als groepsportret ter meerdere glorie van de chirurgijns en praelector en is zeker geen waarheidsgetrouwe weergave van een anatomische les.

Persiflage van het schilderij in stripalbum Asterix & Obelix


In het stripalbum ‘De ziener’ van Asterix & Obelix komt een parodie op op het beroemde schilderij van Rembrandt voor. De dubieuze ziener Xinix kan de toekomst voorspellen door de ingewanden van een vis te analyseren. 

Het lichaam dat ontleed wordt op het schilderij van Rembrandt is dat van de 41-jarige Aris Kindt (Adriaan Adriaansz.). Hij was eerder die dag opgehangen voor diefstal. Uit röntgenonderzoek blijkt dat aan de niet ontlede rechterhand een soort amputatiestomp was geschilderd, in tweede instantie is daar een hand over heen geschilderd. Het is niet bekend of de hand al eerder geamputeerd was of dat dit als onderdeel van de straf gedaan is.

Aan de voet van het lijk van Aris Kindt staat een dik boek, opengeslagen. Dit boek wordt ongetwijfeld door de theoreticus Tulp gebruikt als ondersteuning van zijn les.
Het is goed mogelijk dat Rembrandt met het boek en de houding van Tulp (de dissectie van de armspier) wilde refereren aan de in zijn tijd zeer beroemde A. Vesalius (1514-1564). Deze Brabantse arts en anatoom liet zich al in 1543 afbeelden tijdens een anatomische les, terwijl hij de spieren van de arm demonstreerde.


De baanbrekende Vesalius had met kritisch  onderzoek aangetoond dat een autoriteit als Galenus uit de Oudheid grote fouten hadden gemaakt in de beschrijving van de anatomie van het menselijk lichaam.  Wil het schilderij ons vertellen dat Tulp zichzelf ziet als erfgenaam van deze moderne Vesalius?

  1. Middelkoop N, Noble P, Wadum J, Broos B. Rembrandt onder het mes. De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp ontleed. Amsterdam: Six Art Promotion; 1998.
  2. IJpma FF, van de Graaf RC, Pierik EG, van Gulik TM. De meesterproef in de chirurgijnsopleiding, een historisch concept als voorbeeld voor nu? Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A795 Medline.
  3. Teulings C, IJpma FFA, van Gulik TM. Unieke erfstukken van het Amsterdamse chirurgijnsgilde. Penningen van de chirurgijns die zijn afgebeeld op de beroemde reeks groepsportretten. Amstelodamum. 2013;100-2:68-86.
  4. Kurpershoek E. De Waag op de Nieuwmarkt. Amsterdam: Stadsuitgeverij Amsterdam; 1994.
  5. Kooijmans L. De Doodskunstenaar. De anatomische lessen van Frederik Ruysch. Amsterdam: Bert Bakker; 2004.

Gepost in digitaal lesmateriaal, online leren, Tijd van Regenten en Vorsten, Tijd van Regenten en Vorsten | Comments Off on De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp door Rembrandt

Supergeschiedenis helpt de mensaap over de schutting kijken

De aarde en haar bewoners stormen af op een ecologische ramp

Het is natuurlijk een slaapverwekkende dooddoener. Ik heb hem maar even in een ander lettertype gezet, zodat hij toch een beetje opvalt. Want we lezen er over heen. Iedereen weet het en tegelijkertijd wil niemand de ongemakkelijke waarheid tot zich door laten dringen. We zijn murw gewaarschuwd. Kansloos. Een ver-van-mijn-bed-show. We willen het niet weten. Waarom dan toch weer over dit onderwerp schrijven op je blog, hoor ik je denken?
Nou… laten we zeggen dat ik een aha-erlebnis had die ik in een keer graag met iedereen wil delen. Dat heb je weleens, zo’n moment. Een beetje vergelijkbaar met astronaut Wubbo Ockels die rond onze planeet cirkelde en vanuit dit Kuifje-perspectief tot het heilige besef kwam dat we ‘die oude vertrouwde aarde’ kost wat kost moesten redden. Bij mij ontstond die aha-erlebnis na het bekijken van een briljant YouTube-filmpje over de Big Bang, getipt door mijn zoon. Plosteling realiseerde ik mij dat, in superhistorisch perspectief,  het uitsterven van het menselijk ras helemaal niet zo uitzonderlijk is. Bekijk je het lot van alle levende organismen op aarde op een tijdlijn van 4,5 miljard jaar dan behoort uitsterven gewoon tot de mogelijkheden. Ook voor de superieure mensensoort. Alleen willen we dat niet zien natuurlijk want in dit geval zijn we eens zelf onderwerp van een slecht aflopende film. Niemand kijkt graag naar zijn ondergang…

supergeschiedenis, big history, tijdvakkken, geschiedenis, D. Christian, big history project

Volgend jaar stevenen we af op een ecologische ramp
Hoe zou het zijn als we de uitspraak dat de ‘aarde en haar bewoners afstormen op een ecologische ramp’, nog meer dreigend maken?
Bijvoorbeeld:
“Wist je het al? Volgend jaar stevenen we af op een ecologische ramp! Of:  … Het gevolg van de opwarming van de aarde is morgen zichtbaar in de vorm van  overstromingen in Limburg!”
Zouden we dan nog deze waarschuwing, als het zoveelste horrorverhaal rond ons milieu, wegwimpelen? Ik denk het niet.
We kunnen ook, in plaats van de toekomst dichtbij te halen, het verleden groter maken – dat wil zeggen: veel verder terugkijken dan we gewend zijn. Dus niet die op de middelbare school aangeleerde manier, waarin we uitgaan dat het leven op aarde een beetje begon,  rond het rechtop lopen van de mensaap. Hoe zou het zijn als we eens over de schutting kijken van dat historische besef?  En ook ons beeld van geschiedenis van de mensheid alleen loslaten? Ons ten volle beseffen dat, in een superhistorisch perspectief van 4,5 miljard jaar, levende soorten op aarde al een paar keer volledig zijn uitgestorven? Dat dus het uitsterven van de menselijke soort op aarde gemakkelijk nog een keer kan gebeuren. Helemaal geen gek idee.
Dit nieuwe perspectief zal op zijn minst een onbehaaglijk gevoel opleveren bij mensen. Of, om met cultuurfilosoof Friedrich Nietzsche te spreken:

De mens is niet meer dan een tijdelijke ziekte van de aardkorst.

Maar er is één groot verschil met de massa-extincties van vroeger.  Wij als mensen kunnen het tij zelf keren. Dat konden de trilobieten (uitgestorven rond 550 miljoen jaar v.C.) niet. Ook de dinosaurussen (uitgestorven rond 65 miljoen jaar v.C.) en de dodo (1690) hadden geen invloed op hun lot.  De mens is tot nu toe het enige organisme op de aarde dat zijn eigen biosfeer kan beïnvloeden.  Zal hij zijn verantwoordelijkheid nemen?

Het is 2 nanoseconden voor 12 in superhistorisch perspectief
Kortom: we zijn met zijn allen onderdeel van een ‘grotere’ geschiedenis.  Een blik op het complete verleden vanaf het ontstaan van onze aardbol geeft een ander verhaal dan we gewend zijn. Als we werkelijk iedereen op de wereld willen overtuigen dat het 2 voor 12 is met de toekomst van onze planeet, moeten we volgens mij dit blikveld verruimen. Laten we eens de geschiedenis bekijken vanaf de Big Bang, via het afkoelen van een onleefbare planeet, via die miljarden jaren dat eencelligen zich langzaam ontwikkelen tot zoogdieren en via de absurd korte tijdspanne dat de rechtop lopende aap een beschaving sticht.
Deze denkoefening geeft een ander idee van onze nabije toekomst en een ander idee van van 3,8 miljard jaar experimenteren met levensvormen. Deze Big History beslaat nogal wat tijdvakken. Veel meer dan de tien tijdvakken die elke scholier vandaag op de middelbare school gedoceerd krijgt.

Denk je eens in wanneer je onze planeet bekijkt in het licht van dat eigenaardige moment toen er waarschijnlijk leven ontstond, rond 3,8 miljard geleden in de tot dan toe morsdode aardkorst. En bezie vervolgens de ondenkbaar lange 3 miljard jaar waarin een paar keer massa-extincties plaatsvinden, waarna er weer nieuwe soorten zijn ontstaan. En kijk dan eens naar die ongelooflijk korte periode wanneer toevallig een van die organismen geëvolueerd is tot een rechtop lopende mens.  En op zijn beurt weer veel te snel de aardkorst dreigt te verlaten omdat zij leven onmogelijk maakt door de uitstoot van CO2 en het opstoken van fossiele brandstoffen… In dat perspectief ga je de urgentie beseffen van slimmer omspringen met onze middelen van bestaan. Laten we ons niet blind staren op het heden en dat beperkte succesvolle verleden vanaf de ‘steentijd’ , waarin alles zo tastbaar goed lijkt te gaan met de zich ontwikkelende mens.  Laten we een reuze stap terugdoen en beseffen dat het zo maar eens echt fout kan gaan in de nabije toekomst.

Big History leidt tot een kosmisch bewustzijn, waarmee we over de schutting  kunnen kijken van ons klassieke  geschiedschrijving en de orientatie op de mens alleen loslaten. Weg met de 10 tijdvakken uit het huidige geschiedenisonderwijs.  Het zijn er minstens 20.
supergeschiedenis, big history, tijdvakkken, geschiedenis, D. Christian, big history project

Big History is eigenlijk een term die historicus D. Christian wie is ?   Sinds de Tedxtalks  in 2011 van David Christian  (Macquarie University in Australië) en zijn  educatieve site  gefinancierd door sponsor Bill Gates, mag je spreken van een ‘big history’-beweging – in de VS vooral en Australië – de thuisbasis van Christian. In Nederland is de aandacht beperkt… maar er is al wel een bachelor Big History aan de UvA.  Zeker op de middelbaar schoolonderwijs kan Big History meer aandacht krijgen.  gebruikt voor deze nieuwe manier van denken.  Laten we het daarom supergeschiedenis noemen. Dat bekt beter. Weg met de ’10’ tijdvakken op de middelbare school: het zijn er minstens 20.

supergeschiedenis, big history, tijdvakkken, geschiedenis, D. Christian, big history project
Het nieuwe perspectief kan de slaapwandelende wereld, die zijn ondergang tegemoet gaat, wakkerschudden. Want het vertrouwen in de toekomst is vreemd genoeg wereldwijd groter dan ooit. Presidenten als Trump en Poetin steken de draak met de onheilsprofetieën over de aarde die uitgeput raakt. Zij reduceren de gevolgen van de opwarming van de aarde tot randverschijnselen en stimuleren overal ter wereld economische groei. Niet gehinderd door enige kennis en lange termijn gedachten pleiten ze vrolijk om alles wat de natuur te bieden heeft op te souperen. Zo lang de voorraad in onze aardkorst strekt.

Verlamd door het licht van de zaklamp
Niemand heeft het gevoel dat het water tot aan de lippen staat. Zelfs niet in ons kleine kikkerlandje, waarin mensen 5 meter onder N.A.P. wonen, worden de klokkenluiders met hun bekende riedeltje over de opwarming van de aarde, en de gerelateerde stijging van de zeespiegel, nauwelijks meer gehoord. Het lijkt een collectieve ontkenning. Is het de verlamming van het konijntje dat zich blind staart in de zaklamp van de jager?  Zijn we zo versteend van angst dat we niet voelen dat het geweer geladen is en op ons gericht?
Het lijkt er op of niets helpt. Alle voorlichtingscampagnes en noodklokken ten spijt. Zelfs niet als een geëmotioneerde kinderboekenschrijver als Jan Terlouw op televisie bijna in tranen uitbarst, als hij zijn ongerustheid uitspreekt over de toekomst van onze planeet. We kijken even de andere kant uit en schamen ons een beetje voor deze oude man die schromelijk overdrijft.
Toch is het onheilsscenario reëel.  In de afgelopen 250 jaar is door menselijke activiteiten, vooral het verbranden van fossiele brandstoffen voor industrie, electriciteit en transport, het kooldioxidegehalte in de atmosfeer nog nooit zo hoog geweest sinds 800.000 jaar. Duizenden jaren was dit gehalte 280 deeltjes per miljoen; rond het jaar 2000 was dit 400 deeltjes per miljoen. Rond de aarde vormt zich een dikke deken van  broeikasgas waardoor de warmte steeds minder makkelijk in de ruimte kan verdwijnen. Dit veroorzaakt de opwarming van de aarde. Door smeltende poolkappen en gletsjers en het uitzetten van opwarmend zeewater is de zeespiegel in de vorige eeuw met 7 cm gestegen. Het water staat ons letterlijk tot aan de lippen. De mensheid sterft uit over een paar generaties als we niet meer doen dan mondjesmaat milieuwetten invoeren. De rapporten liegen er niet om. In 2015 schatte de International Union for Conservation of Nature (IUCN) dat in een studie naar 80.000 soorten er 25.000 met uitsterven werden bedreigd.

We vinden wel een oplossing
Ach jôh, mompelt iedereen steeds maar. Zo’n vaart zal het niet lopen, toch? We vinden wel een oplossing… En we gaan weer over tot de orde van de dag. Hoe komt dit? Waarom is niemand er echt van te overtuigen dat het weleens volledig mis kan lopen hier op aarde?
In tijden van paniek is de neiging groot om de geschiedenis raad te plegen. Zoals zo vaak wanneer we iets willen begrijpen van de mens in het heden. Maar vreemd genoeg zien we dan niet de verschillende extincties van soorten. Toch hebben er al sinds het ontstaan van leven 5 massale extincties plaats gevonden.
Iedereen houdt zich echter vast aan het succesverhaal van de evolutie. Sinds het ontstaan van ons evenbeeld (ergens rond 2,5 miljoen jaar geleden zien we onszelf rechtop lopen) heeft deze mensaap altijd nog een oplossing gevonden voor de ‘problemen van het samenleven’ dus nu zullen we het ook wel redden…

Hebben we deze collectieve cognitieve dissonantie al eerder meegemaakt? Maar dan hebben we een extra probleem. Want met dezelfde cognitieve dissonantie van toen kijken we ook naar ons verleden nu. Weer zien we een vrij beperkt schouwspel. We raadplegen daarbij vooral het historisch bewustzijn zoals we dat op school hebben meegekregen… En we zoeken natuurlijk vooral naar mensen die de rampen niet aan zagen komen.  In plaats van dat we een ramp als massa-extinctie van organismen in het licht van 4,5 miljard jaar durende geschiedenis van de aarde beschouwen.
Klassiek is bijvoorbeeld om naar het begin van de 20-ste eeuw te kijken – wanneer we het over blind vooruitgangsoptimisme hebben. Het tijdvak van stoommachines en burgers leren de middelbare scholieren. Rond de eeuwwisseling heeft de industrialisatie voorspoed opgeleverd voor veel mensen. Het was de tijd dat Parijs een prachtige Eiffeltoren van ijzeren spanten stond te blinken. Er was toen een optimistische sfeer over de toekomst.  Het was ook de tijd dat alle Europese landen waren verwikkeld in een wapenwedloop en zij bezig waren de kolonies in de rest van de wereld van hun grondstoffen te beroven. Men verheerlijkte de vooruitgang. Iedereen was blind voor de rampen die er op stapel stonden, roepen alle geschiedenisdocenten nu in koor.
Is ons roekeloze gedrag van 2017 vergelijkbaar met het optimisme van de frontsoldaten  honderd jaar geleden? Zijn we nu weer in de ban van de bekende vooruitgangsgedachte die destijds iedereen hypnotiseerde en uitmondde in twee wereldoorlogen die in totaal aan 60 miljoen mensen het leven kostten? Zoals we allemaal weten liep het in 1914 faliekant anders met de zegeningen van de technologie. Innovaties die ons eerst de stoommachine bracht en daarna de T-Ford bleken ook veel minder positieve effecten te hebben. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgden toepassingen als de mitrailleur, vliegtuigen met granaten, tanks en zenuwgas voor de grootste massavernietiging uit de geschiedenis van onze soort. We kennen allemaal de beelden van de honderdduizenden jongemannen die, vanuit alle landen in Europa, zingend naar de frontlinies in Noord-Frankrijk marcheerden en daar volledig in de pan werden gehakt.  Binnen vier jaar waren er 20 miljoen mensen van de aardbol verdwenen.

Op de 4,5 miljard jaar oude planeet aarde is leven herhaaldelijk uitgestorven

Natuurlijk, de geschiedenis van de mens de afgelopen 5000 jaar is een aaneenschakeling van epidemieën, hongersnoden, natuurrampen en oorlogen, waarbij miljoenen slachtoffers zijn gevallen. Dat zit verankerd in ons collectieve geheugen. Maar toch zijn wij geneigd om ons verleden te zien als het moeizame avontuur van die  eenvoudige mensaap die met vallen opstaan zich meester maakt van de natuur.
Supergeschiedenis vertelt dit verhaal in een nog bredere context. Vergelijk de industrialisatie in de negentiende eeuw, waarbij de grondstoffen ijzer en steenkool een cruciale rol speelden, eens met de toepassing van ijzer rond 4.000 vC in Mesopotamie.  Het ijzer zorgde voor een verbetering van werktuigen en wapens waardoor onze samenleving ook toen al fundamenteel veranderde. Steenkool als brandstof voor stoommachines in Europa was beschikbaar in de aardkorst dankzij de vrij willekeurige  afzettingen van plantenresten die gevormd zijn 300 miljoen jaar geleden, een subperiode van het Carboon.
Datgene wat wij trots in gedachte onze geschiedenis noemen is niet meer dan de 20 seconden die het menselijke soort in de geschiedenis rechtop rondloopt. Voor die tijd is ons gemeenschappelijke DNA in de gestalten van organismen al 4.5 miljard jaar bezig met ontwikkelen. En in die enorme tijdspanne is al het leven een paar keer compleet van de aardbodem verdwenen. Daar denkt niemand aan.
We praten liever over een mensachtige aap die sinds hij werktuigen kan maken en vuur kan beheersen de baas is over de natuur. Wanneer leefomstandigheden veranderen past hij zich noodgedwongen aan. Hij sterft nooit uit. Helemaal wanneer hij rond 12.000 vC. de landbouw ontdekt is zijn bestaan gegarandeerd. De wereldbevolking neemt sindsdien gestaag toe. Het gaat goed met de menselijke soort, denken we. Door de industrialisatie telt de wereldbol zelfs aan het eind van de 19e eeuw één miljard mensen.  Aan het eind van de 20ste eeuw zijn dat er 7 miljard. Vandaar dat we denken dat we nooit zullen uitsterven –  we blijven met veel. Uiteraard met grote verschillen tussen arm en rijk maar we lopen rond. Ook na de pest-epidemieën in de middeleeuwen, de godsdienstoorlogen in de 16 en 17e eeuw, de cholera-epidemieën in de 19de eeuw, de twee wereldoorlogen en de rampen iets dichter bij ons bed:  bijvoorbeeld de kernramp Tsjernobyl in 1986,  de natuurramp in Thailand door de Tsunami en de Aids-epidemie in Afrika. Onkruid vergaat niet, denken we nog steeds.

supergeschiedenis, big history, tijdvakkken, geschiedenis, D. Christian, big history projectWanneer iedereen echter eens dit beperkte perspectief van tien tijdvakken zou loslaten en werkelijk de totale geschiedenis zou overzien van onze planeet, en misschien wel van ons heelal, dan zal iedereen direct moeten concluderen dat onkruid wel degelijk vergaat.
Het is een kleine moeite om vanaf tijdvak 1 “Jagers en Boeren”, deze periode wat beter op te delen in belangrijke episodes en vervolgens terug te stappen in de tijd tot de vorming van de aarde.
In de geschiedenis van 4,5 miljard jaar is levend organisme een paar keer volledig uitgestorven dankzij het Sneeuwbal Effect. En hoeveel soorten zijn er ook daarna niet uitgestorven omdat zij niet in staat waren zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden met andere leefregels? Dit superhistorisch perspectief zal leiden tot een aardverschuiving in het bewustzijn van mensen. Zullen we dan toch maar eens goed gaan nadenken over hoe we de aarde uitputten en ons eigen graf graven?

Het geschiedenisonderwijs in Nederland is toe aan een nieuw perspectief

Het is de hoogste tijd dat we we iedereen, en de opgroeiende jeugd met name, eens over de schutting leren kijken. Het geschiedenisonderwijs in Nederland is toe aan een nieuw perspectief. In die zin is het geen vijf voor twaalf maar twee seconden voor twaalf. Twee seconden is slechts de ultrakorte periode dat wij als organismen met een zelfbewustzijn op deze aardbol rondlopen en ‘denken’ dat we de baas zijn en vooral onkwetsbaar. Dat zijn we niet. Supergeschiedenis leert ons dat we ook maar toevallig als hoogste primaten in staat geweest zijn om de planeet naar ons hand te zetten. Stel dat de dinosauriërs 65 miljoen jaar niet waren uitgestorven door een meteorietinslag? Dan waren de kleine zoogdieren niet in staat geweest om zich door te ontwikkelen tot wat wij nu een mens noemen.    Andere levende wezens met net zoveel potentie en langere periode van bestaan (trilobieten, dino’s en Neanderthalers) zijn uitgestorven. Dat historisch bewustzijn van kwetsbaarheid zal zeker angst inboezemen en wakkerschudden. Zodat we dan maar in Godsnaam met zijn allen maatregelen gaan treffen. Met als doel dat wijzelf en toekomstige generaties een toekomst hebben op deze planeet. Die mentaliteitsverandering kan supergeschiedenis opleveren.

Begint onze geschiedenis wel met het tijdvak  ‘Jagers en Boeren’?

Elke scholier in Nederland die in de 21e eeuw een geschiedenisexamen gedaan heeft is met de beeldmerken van de tien tijdvakken doodgegooid. De meeste docenten geschiedenis laten de wereldgeschiedenis beginnen bij de mensaap. Natuurlijk zoeken we in het verleden iets dat op ons lijkt. Het bruine plaatje met de ondefinieerbare pot en daarachter een grottekening van jagers. De geschiedenis begint met het tijdvak  ‘Jagers en Boeren’, alles wat daarvoor gebeurt met onze planeet is een vaag en onbelangrijk verhaal. Er wordt doorverwezen naar de les aardrijkskunde, scheikunde en biologie. Toch kunnen al die disciplines worden samengevoegd tot supergeschiedenis. Maar men wil daar niet aan. Supergeschiedenis is te vaag. Want is  slecht onderbouwd: er zijn geen harde bewijzen voor de Big Bang theorie en het ontstaan van het eerste leven.  Want dit verhaaltje van 4.4 miljard jaar gaat natuurlijk niet over ons… het is slechts een proloog op het grote verhaal van de mensaap – door hemzelf met trots navertelt.

Supergeschiedenis biedt een venster dat essentieel is om niet alleen het heden te begrijpen maar werpt ook een heldere blik op de toekomst van onze aardbol. Een toekomst die zomaar kan bestaan uit een lange periode dat wij als soort van de aardbol zijn verdwenen.  Dat de mens slechts een tijdelijke ziekte van de aardkorst  blijkt te zijn zoals de filosoof Nietzsche eens met de nodige gevoel voor cynisme geroepen heeft.
De regeringscommissie onder leiding van hoogleraar Piet de Rooy heeft er in 2001 goed aan gedaan om het geschiedenisonderwijs op te delen in 10 overzichtelijke tijdvakken met kenmerkende aspecten. Nu is het tijd voor een nieuwe stap. Vanaf de Jagers kunnen we in minstens 8 tijdvakken de oorsprong van het leven en de vorming van onze aardkorst terug volgen. Laten we dus deze proto-geschiedenis toevoegen tot het curriculum van elke scholier.

Het perspectief van supergeschiedenis maakt de noodzaak van milieumaatregelen bewust

Supergeschiedenis betekent een herwaardering van ons bestaan op de aarde. Het reduceert onze hoogmoed en arrogantie die wij als mensaap hebben opgebouwd. Het zet ons met beide benen terug op de kwetsbare aarde. Een revolutie vergelijkbaar met de nieuwe zienswijze van Copernicus die ons in de 16e eeuw leerde dat de aarde om de zon draaide en niet andersom. En daarmee onze goddelijke planeet aarde reduceerde tot een van de vele versteende planeten in het zonnestelsel. Vergelijkbaar met de zienswijze van Darwin die leerde dat de aarde miljoenen jaren oud was en wij als soort gevormd zijn door een zeer traag proces van natuurlijke selectie gedurende miljoenen jaren. In plaats van een oppergod die in een handbeweging de aarde in 6 dagen schiep. Darwin reduceerde daarmee de mens tot een van de vele soorten bewoners van de aarde, dichter bij de aap dan bij God. Een revolutie vergelijkbaar met Freud die ons leerde dat wij als soort net zo driftig  zijn als andere dieren, voortgedreven door oerinstincten om te overleven, in plaats van gedreven door hogere cultuuridealen. Vergelijkbaar met al die revoluties die het  beeld van onszelf en onze positie in het heelal veranderd hebben. Het perspectief van supergeschiedenis kan de mensaap zelf een kwetsbare plaats geven in 3,8 miljard jaar van experimenteren van organismen om te overleven.  Zodat we met zijn allen beseffen dat het 2 seconden voor twaalf is.
supergeschiedenis, big history, tijdvakkken, geschiedenis, D. Christian, big history project

Bestudeer daarom ook de kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:

En de bestaande tijdvakken zoals ze op deze site in een handzame (mobiele)  webpage(www.mediamarlin.nl/tijdvak) zijn veranderd en al jaren op de middelbare school worden gedoceerd voor het eindexamen geschiedenis.

Gepost in geschiedenis, Supergeschiedenis, Tijd van Dino's en Continenten, Tijd van Land en Amfibieën, Tijd van Primaten en Gebergten | Getagged , , , , | Comments Off on Supergeschiedenis helpt de mensaap over de schutting kijken

Ger Bikes – advies en racefietsen op maat

Ger Bikes racefietsen op maat“Of je nu alleen op zondag een toertochtje maakt of dat je een criteriumklepper bent, Ger Hermans is de ambachtsman die elke fietsliefhebber nodig heeft om op terug te kunnen vallen”

In Amsterdam, waar normaliter de dorre racefietswoestijn wordt gedomineerd door commerciële dozenschuivers en drukke fietscafés met hippe baarden, vormt de winkel van Ger Bikes in Betondorp een uitzondering. Zijn werkplaats aan de Brink is een oase van rust en vakmanschap. Als framebouwer voor RIH en als professionele baanwielrenner weet Ger zowel van de theorie en de praktijk van wielrennen. Hij houdt er niet van als ik dit opschrijf maar Ger is een regelrechte legende.

Ger Bikes, advies en racefietsen op maat

Vorig jaar heb ik een prachtige GER van carbon op maat laten maken. Het bouwproces was al een feest op zich. Met de nodige Jordanese humor adviseert hij over houding en de beste materialen die passen bij jouw rijstijl. Want alleen een maatfiets is een echte koersfiets. Ik kreeg alle ruimte en begeleiding om mijn eigen kleur, belettering en beeldlogo te bepalen. Maar ook de service daarna is fantastisch. Ger staat altijd voor je klaar. Plaats je net voor een tijdrit je opzet-stuurtje en draai je een bout lam? Een ritje naar Betondorp is genoeg. Ger haalt de fiets waarmee hij bezig is van de haken en maakt direct een aanpassing waarmee je weer jaren vooruit kan. Dat is Ger ten voeten uit.

Ger Bikes racefietsen op maat
>> slideshow

Gepost in FC Trappist, Zen | Comments Off on Ger Bikes – advies en racefietsen op maat

Kenmerkende aspecten tien tijdvakken oefenen geschiedenis vwo havo

Bijna is het zo ver: eindexamen geschiedenis HAVO/VWO 2018.
De 49 kenmerkende aspecten.
Weet jij ze al?
Gebruik je 06 als spiekbrief en leer de aspecten van elk tijdvak bij het wachten op de bus of op de WC… makkelijk punten scoren met deze kennis! 


Speel op je desktop: http://www.mediamarlin.nl/tijdschijf/ 

Speel op je mobiel:  http://www.mediamarlin.nl/tijdvakken

Instructie tijdschijf/tijdlijn

Dit is een instructie van de door Marlin Media ontwikkelde oefenvorm ‘tijdvakken‘.
Met de tijdschijf (desktop/tablet) of tijdlijn (mobiel) kan elke eindexamen-kandidaat HAVO/VWO de 49 kenmerkende aspecten van de tijdvakken Geschiedenis via een ‘Thinglink’ repeteren.

Verantwoording:
Alle teksten zijn afkomstig uit het schoolboek Feniks. Geschiedenis voor de bovenbouw. VWO  (ThiemeMeulenhoff 2014). Ik ben afgestudeerd historicus (UvA); voor mijn dochter ontwikkelde ik ooit voor haar gymnasium-examen de tijdschijf.
Nu hoop ik dat elke eindexamenkandidaat (Havo / VWO) deze tool kan gebruiken om de stof te repeteren.

Let op:
Desktop/smartboard:   tijdschijf
Mobiel:   tijdlijn 


Hoe werkt de Tijdschijf Tijdvakken op desktop?

– bekijk steeds de schijf op de deskop zonder de muis over de tijdschijf te bewegen –

Icons (1)5Wil je alle aspecten van een tijdvak op een rijtje?
– beweeg je muis over de groene balletjes in de kern van de schijf –

Icons (1) (1) Indien je meer toelichting nodig hebt per aspect:
– beweeg je muis over de zwarte balletjes met een cijfer in de taartpunt –

Icons (1)3Wil je een uitlegfilmpje van Joost van Oort bekijken over een tijdvak?
– beweeg je muis over de video-iconen –

Thinglink, tijdvakken, geschiedenis, kenmerkende aspecten

Klik op het vergrootglas om je te verdiepen in de beeldmerken Klik op het boekje in de taartpunt om je te verdiepen in 1 tijdvak

>> tijdschijf op je desktop 

>> tijdlijn op je mobiel 


1. Begrijp eerst de beeldmerken, gerelateerd aan een periode van een tijdvak

Ezelsbruggetje
Moeite met het onthouden van de namen van de tijdvakken?
Je Gaat Maar Snel Op Ramen Poepen Bij Witte Tantes!

(1) J Jagers en Boeren
(2) G Grieken en Romeinen
(3) M Moniken en Ridders
(4) S Steden en Staten
(5) O Ontdekkers en Hervormers
(6) R Regenten en Vorsten
(7) P Pruiken en Revoluties
(8) B Burgers en Stoommachines
(9) W Wereldoorlogen
(10) T TV en Computers

Bestudeer de onderstaande verzameling beeldmerken van de tijdvakken grondig.
Je hebt ze al heel vaak gezien maar wat betekenen zij eigenlijk?
Stel jezelf steeds de vraag: waarom wordt hier dit voorwerp als beeldmerk gebruikt? En waarom deze achtergrond? Zeg bij elk beeldmerk en achtergrond hardop welk tijdvak dit betreft en welke voorwerpen.

Bijvoorbeeld:
10cmKL03
-Beeldmerken: helm en zuilen van kerk
-Deze symbolen slaan op de tijd van Ridders en Monniken, in de periode 500 tot 1000 n.Chr
-Op de voorgrond zie je een helm en op de achtergrond de zuilen van een Romaanse kerk. Beide zijn elementen van de samenleving in de vroege Middeleeuwen: ridderschap en christelijke kerk.

Als je de betekenis niet weet van het beeldmerk:  links onderin van elk beeldmerk staat een vergrootglas met een verklaring.  Klik door middel van het boekje naar de webpagina van het tijdvak zelf, om je te verdiepen in de kenmerkende aspecten.

2. Leer de kenmerkende aspecten per tijdvak

Stel vervolgens jezelf op dit algemene overzicht (zie onderstaande afbeelding) bij elk beeldmerk de vraag: wat zijn de kenmerkende aspecten van dit tijdvak ?
Beweeg met je muis over het plaatje en zie hoeveel aspecten er gevraagd worden aan het aantal zwarte balletjes met een cijfer.
Beweeg over een zwart balletje en leer per beeld het aspect zelf.

Bijvoorbeeld inzake het tijdvak ‘Jagers en boeren’ :
1) de levenswijze van jager-verzamelaars
2) het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
3) het ontstaan’  van de eerste stedelijke gemeenschappen
Alleen als het kenmerkende aspect niet duidelijk is, lees je de toelichting in de pop-up. 

Klik door middel van het boekje naar de webpagina van het tijdvak zelf om je te verdiepen in de kenmerkende aspecten.

Verantwoording

Alle teksten zijn afkomstig uit het schoolboek Feniks. Geschiedenis voor de bovenbouw. VWO  (ThiemeMeulenhoff 2014).

3. Geef bij alle 49 kenmerkende aspecten een historisch voorbeeld

Neem bijvoorbeeld het kenmerkende aspect ‘Europese expansie over zee’ van het tijdvak ‘Ontdekkingsreizigers en hervormers‘:

“De ontdekking van Amerika door Columbus  in 1492.” Aan de slag

a) Leer nu eerst de beeldmerken

Kenmerkende aspecten van 10 tijdvakken: thinglink, geschiedenis, vwo

b) Ga vervolgens naar elk beeldmerk van een periode op de tijdschijf of tijdlijn  en leer de kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stuk voor stuk. 


Let op:


Desktop/tablet:   tijdschijf
Mobiel:   tijdlijn 

c) Herhaal nog een keer en noem nu ook een historisch voorbeeld van een kenmerkend aspect.

 


 

Andere oefenvormen: Kahoot en Quizziz

1. Weet jij bij welk kenmerkend aspect van een tijdvak een bron hoort?

Doe deze Kahoot om te toetsen of je deze vraagstelling in de vingers hebt.


2. Weet jij bij welk tijdvak het kenmerkend aspect hoort?

Doe deze Kahoot om te toetsen of je deze vraagstelling in de vingers hebt.

3. Beheers je de kenmerkende aspecten van alle tijdvakken al voldoende?

Doe de meesterproef in vier stappen met deze quiz:

1. Ga naar http://quizizz.com/join/
2. Vul de gamecode 212428 in
3. Laat zien wie je bent of vul een nickname in
4. Speel de quiz en weet het zeker…

Gepost in digitaal lesmateriaal, digitaal onderwijs, overzicht 10 tijdvakken, Tijdvakken - Geschiedenis | Getagged , , , , , , | Comments Off on Kenmerkende aspecten tien tijdvakken oefenen geschiedenis vwo havo

Aangeschoten wild op de IJmeerdijk

06.00 uur. Mijn iPhone zingt vrolijke vogelgeluiden.
Waarom zo vroeg opstaan? Het is vandaag een vrije dag… Hemelvaart. Op Hemelvaart mag heel Nederland in zijn bed blijven liggen. Ik ben vrij.
Mijn vrouw draait zich zuchtend om.
Ik probeer mij te herinneren waarom ik zo vroeg op moet staan. O ja, verdomd. De traditionele ‘IJsselmeer’ van FC Trappist is vandaag! Er wordt vroeg gestart. Zo’n 260 km rond het meer fietsen. Ik moet eruit…
Ik stap onder de douche. IJsselmeer. Eerst met de rem erop naar Bolsward en dan is het koers. Niet zomaar een tochtje. Het is een van de traditionele wedstrijden die mijn fietsclub de FC Trappist uniek maakt. Serieuze, ietwat belegen mannen op middelbare leeftijd veranderen plotseling in wilde pubers tijdens dit rondje. Als hongerige beesten trekken ze door de Friese savanne. Vooral de renners die voor het eerst meedoen aan dit circus schrikken zich rot.  Want het rondje IJsselmeer betekent in de praktijk na Bolsward als een gek achter de rode GER van Bert Z. aanfietsen. Bert heeft van deze Odyssee zijn hobby gemaakt, dat weet inmiddels iedereen binnen de club.  Maar elke keer is het toch verbazingwekkend wat hij allemaal voor rotstreken uithaalt als het koers is na Bolsward. Hij kent elk olifantenpaadje langs de route Lemmer- Almere – Duivendrecht. Hij maakt in het geheim extra kilometers om zich optimaal voor te bereiden. En, zoals hij zelf steeds zegt, ‘omdat het een wedstrijd is, is alles geoorloofd’. In het universum van Bert betekent dit ook dat je plotseling mag afsnijden door een stuk weiland omdat we verderop ‘toch rechtsaf moeten’.  Onverwacht door rood licht rijden om ervoor te zorgen dat een aantal renners niet meer kunnen aansluiten. Bibberige ouden-van-dagen voor hun sokken rijden zodat de weg versperd wordt door omgevallen rollators. Niets is Bert te dol om in deze eerste fase van de wedstrijd het peloton kleiner te maken…Verdomme, het is IJsselmeerdag. Ik moet opstaan…

FC Trappist – IJsselmeer: het echte wielrennen in het klein

Wat een gekke dag eigenlijk om IJsselmeer te plannen, bedenk ik mij verward. Hemelvaart. Dat was vroeger nooit. O ja, nu weet ik het weer. Een paar koekenbakkers uit het bestuur van de club hebben deze mooie tocht uit het programma gehaald. De wedstrijd is sinds dit jaar niet meer officieel en wordt door liefhebbers ‘wild’ georganiseerd. Hoe kan het bestuur de tocht nu afschaffen? Door zijn afstand (260 km) is het een echte wielerklassieker waarbij, veel meer dan de clubwedstrijden in het Westhoffbos, het echte wielrennen wordt nagebootst. Als wielertoerist kun je eindelijk eens fysiek ervaren wat het is om met 250 km in de benen nog een finale te rijden. Hoe tijdens een wedstrijd bijna alles geoorloofd is, behalve elkaar met bidons bekogelen of een fietspomp in het wiel te steken. Hoe je eerst het bordje van iemand anders leegeet, voordat je aan je eigen bordje begint. Hoe een sprinter altijd maar wacht, weinig kopwerk doet en zich dan lelijk kan verkijken op een laatste ontsnapping van een niet-sprinter. Kortom: de jaarlijkse IJsselmeer is het echte wielrennen in het klein.

Mijn vrouwlief geeft mij een por. Je moet opstaan!

Oké, ik spring uit bed. Nog 40 minuten om klaar te staan op bij de Pont achter het CS, de plaats waar iedereen die deelneemt aan de tocht verzamelt. Genoeg eten mee. Bandjes op spanning. En ik moet nog de route checken op Google maps. Op zich wijst het zich allemaal vanzelf. Zeker het eerste stuk naar Bolsward. Maar bij Lelystad kun je nog weleens verkeerd rijden. Met tegenwind op de verschrikkelijke Oostvaardersedijk is het ook oppassen. Hoeveel kilometer is hij ook alweer en wanneer buigt hij af naar het Oosten? En dan hebben we ook nog dat onlangs verbouwde Almere Beach. Dat lullige strookje waterkant ten zuiden van Almere is belangrijk bij het eindspel. Het is de plek waar de finale van de wedstrijd zich gaat afspelen. Dit keer is de finish eerder geplaatst, namelijk op de Hollandse Brug. Dat is altijd tricky. Een van de tradities bij de IJsselmeertocht is dat deze finishplaats, zelfs tijdens de koers, nog eens kan veranderen. Ook nu weer stond op de site “De Maxisbrug”, terwijl in een – voor de tocht opgericht mailgroepje – steeds sprake was van de Hollandse Brug. Dat is weer echt des Trappists en hoort bij een wilde fietsclub. Anarchie viert hoogtij. Als je wilt winnen kan het geen kwaad om zelf wat huiswerk te doen. In het verleden van mijn IJsselmeertochten (ik reed er zo’n stuk of vijf) heeft het zogenaamde ‘Almeerder Strand’ altijd voor verrassingen gezorgd. Wat heb ik niet allemaal voor mijn wiel gehad tijdens de eindsprint naar de brug. Een frietkar die aan het manoeuvreren was op het fietspad om een goede plek te bemachtigen aan de waterkant. Een roedel vogelaars die het nodig vonden om allemaal op een rij op het fietspad hun statieven te plaatsen om een of andere vogel te spotten. Een kudde kort en pittig gekapte huisvrouwen van de Libelle vakantieweek die luid kakelend met hun plastictasjes het fietspad versperde. De kroon spande tot nu toe het Dancefestival Defqon, ergens in 2010. De organisatie had het fietspad op de IJmeerdijk veranderend in een afgerasterde oprijlaan tot de toegangspoort van het festival.  Wisten wij veel toen we met een kopgroep aan kwamen jakkeren, op zoek naar een doorgang richting de Maxisbrug. Nietsvermoedend zigzagden wij met zo’n vaartje van 45 km/u tussen de dronken festivalgangers, die schaars gekleed op het fietspad liepen. Wel gek dat de hekken links en rechts geblindeerd waren, dacht ik nog. Uiteindelijk kwamen we tot stilstand bij het met grote harten gedecoreerde  toegangshek van het muziekfestival Defqon. We zaten muurvast. Als katten in het nauw want het laatste stukje fietspad was in een fuik veranderd. Er kwamen al twee bomen van kerels met ‘oortjes’ op ons afgelopen. Ik vergeet mij leven niet hoe Leendert van der Pot slim een hek opzij schoof, zijn fiets er tussendoor wurmde en via een open stuk terrein weer op het fietspad wist te komen. Iedereen luid vloekend achter hem aan. Jaja, dat waren nog eens tijden. Als je een tijdje bij de FC Trappist fietst, kent de traditie: de IJsselmeertocht is de enige wedstrijd die de ‘wilde’ fietsclub van Amsterdam echt eer aan doet.

Bert Z. maakt de blits met maar liefst 3 bananen

Om 06.45 klikken mijn fietsschoenen, in de verder doodstille straat, galmend in mijn pedalen. Op naar Amsterdam CS. Ik moet flink doortrappen want er wordt natuurlijk niet gewacht. In die zin is de wedstrijd al begonnen. Eigenlijk gisteren al toen een nieuwe deelnemer via de mailgroep zich afvroeg waar de finishlijn was op de Hollandse Brug. Het antwoord was zo cryptisch dat niemand er wijzer van werd.
Op het pleintje bij de Pont staan ze, de Trappisten die zo gek zijn om 260 km rond het IJsselmeer te fietsen: Mart, Leendert, Bert, Jan Maarten, Djoen, Rinus, Jan. Maar ook Koen D. met vriendin, Jack en oudgedienden Lucas en Ricardo.  Zelfs relatief nieuwe renners als Sander (won Zandvoort dit jaar) en Bart B in hun bekende WVA-pakjes staan bij de pont te trappelen in de ochtendzon.  Een bont gezelschap waarmee je alle kanten uit kan. Hardrijders, sprinters. Sluwe en domme renners.Bert maakt de blits door maar liefst 3 bananen met tape in zijn frame te verstoppen. Mart maakt zijn droge grappen over het ‘pleziertochtje’ waar we aan gaan beginnen. Jan Repko gaapt, zijn mond wijd open Djoen vraag zich af waarom hij hier in godsnaam aan begonnen is.

Precies 07.00 uur rijden we rustig keuvelend naar Purmerend. Niet harder dan 30 km/u, het gezellige tempo van de toerrijders van de Trappist. Verder naar het Noorden langs de Oostdijk. Van Oosthuizen naar Hoorn, Benningerbroek. Jezus, dit is wel een uithoek van Nederland. Na ‘Lambertschaag’ wordt de bebouwing nog minder. Weids akkerland.  Hier en daar de karakteristieke vierkante stolpboerderijen-  de piramides van West-Friesland. Het is toch allemaal een beetje benepen. Je kunt niet ver kijken. Friesland is mooier.

Een onmetelijke lange rij populieren langs de provinciale weg geeft de richting naar het Noorden aan. We volgen op een afstandje de A7. Ik zie een wegwijzer met een bordje ‘Opperdoes 3 km’. Plotseling realiseer ik mij dat de aardappelen waar mijn moeder zo dol op was, naar een plaatsnaam zijn vernoemd. De saaiheid van het landschap en het gebrek aan tempo zorgen voor nog meer zinloze gedachten. Zou ‘Eigenheimer’ ook een plaats zijn? Ik baal een beetje van dat gesukkel en gebrek aan versnellingen.  Mijn fietshouding wordt anders. Ik zit meer rechtop. En dat voel ik na een uurtje peddelen in mijn rug. Ik doe in ieder geval zo min mogelijk kopwerk. Dat lukt aardig.
Uit verveling probeer ik mij de wedstrijd in te beelden die komen gaat na Bolsward. Dat is veel leuker dan over aardappelen denken. Noordwestenwind betekent naar Lemmer wind mee. Daar zal niemand ontsnappen. Zeker als je weet dat er een brug open kan staan. Na Lemmer krijg je een soort niemandsland; wegen aangelegd met een liniaal tot de Ketelbrug. Door de lege NoordOostpolder kun je goed gang maken, kop over kop.  Maar dan krijgen we die gekke Ketelbrug. Ook deze brug kan wel eens opengaan.  En dan het fietspad dat zo’n opmerkelijk bocht naar beneden maakt. Met een slagboom en een nauw hekje waar maar een renner door past. Dat kan een breekpunt zijn. Daar reden we een keer Leendert Pot eraf, die vanaf Bolsward geen meter kopwerk had gedaan. Hij zat helemaal achteraan en toen hij afremde, om door het hekje te gaan, gingen de renners vooraan keihard rijden. Dat is heel gemeen. Heerlijk om dan achterom te kijken en Pot steeds kleiner te zien worden aan de horizon. Maar ik had zelf toen net iets te vroeg gejuicht. Een paar kilometer voor Lelystad, bij de immense elektriciteitscentrale, klapte mijn band. En toen stond ik ook plotseling moederziel alleen op de dijk, naast mijn fiets. Een paar schapen keken mij verstoord aan. Ik zag de kopgroep steeds kleiner worden.
Dat was 10 jaar geleden. Hoe zal het dit keer gaan?
We rijden nu nog op het oude land richting Den Oever en buigen licht af naar rechts; in de verte zie ik de zee. ‘Thalassa, Thalassa’ roep ik naar Djoen.
Tjee, dat is snel gegaan. We zitten nu al op 90 km. Afgezien van wat rugpijn door het rechtop zitten, voel ik mij prima. Ik begin er zin in te krijgen. De Afsluitdijk is 32 km lang. Naar Bolsward is het nog 20 km draaien. Dan koffie.
Wanneer we de Stevinsluizen, het begin van De Afsluitdijk, naderen moeten we plotseling halthouden. Sander B. heeft namelijk een afloper, hoor ik van achteruit. Ik betrap mezelf erop dat ik denk: ‘Mooi zo, Sander heeft materiaalpech’. Sander is een directe concurrent. Op Zandvoort waren we in de laatste ronde met zijn tweeën weg. Eerst goed samenwerken maar toen reed hij van mij weg op het laatste heuveltje voor de Tarzanbocht. Hij werd 1e en ik 2e. De eerste verliezer. Sander is beresterk, vooral bij een paar kilometer hardrijden heeft hij niemand nodig. Dus ik kan hem missen als kiespijn.

Sander kan zijn tubeless band snel repareren en we zetten koers over wat vreemd genoeg toeristen bij hun bezoek aan Nederland een ‘point of interest’ noemen – De Afsluitdijk. In  de strikte zin van het woord eigenlijk De Afsluitdam had moeten heten want het is geen dijk. De lange geasfalteerde richel met stenen in open zee spreekt ook mij nog tot de verbeelding, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets typisch Hollands: dat gevecht tegen het water; zonder geavanceerde meetapparatuur in 1927 zo’n dijk neerleggen. Dat is wel een staaltje Hollandse meetkunde. Ruig werkvolk (de steenzetters) die tegelijk van de ene kant en de andere kant naar elkaar toewerken. Exact in het midden uitkomen. Geweldig. Ik herinner mij zwart-wit beelden van het Polygoonjournaal. En dan de stem van P. Bloemendaal die spreekt over het  ‘dichten van het laatste gat’.  Dat kan helemaal niet, bedenk ik mij tegelijk. In de jaren ’30 was er nog geen geluid. Ook geen P.Bloemendaal.
Gelukkig komt Koen D. naast mij fietsen. Dat betekent afleiding. Ik ken hem alleen van veldrijden in de winter. Het is een Belg, met een grappige tongval en een ironische blik. Ik vraag hem wat een Belg van De Afsluitdijk vindt. Het is toch ‘de Manneke Pis van Den Oever’, zeg ik gekscherend. Koen is hier inderdaad een keer met zijn Nederlandse vriendin speciaal vanuit Amsterdam naar toe gereden om de attractie te bekijken. ‘A wel,’ zegt Koen, ‘voordat ik in de gaten had dat ik er was, was ik er al aan voorbij…’
Wanneer we langs het Vlietermonument en het standbeeld van C. Lely  rijden wil ik Koen, chauvinistisch als ik ben, nog uitleggen dat dit gebouwtje door Dudok in 1932 is ontworpen (in Franklin L. Wright-stijl) , met een beeldhouwwerk van Hildo Krop, je weet wel, van die marxistische tuinkabouters uit Zuid. Maar wat bezielt mij in godsnaam? Ik ben hier om te fietsen. Dat blijft het nadeel van dat toertempo. Je dwaalt maar af met je gedachten. Ik moet mij focussen.

Ik zie de kust van Friesland. We rijden, nu eindelijk met een vaartje van 32 km/u omdat Bert op kop fietst, de dijk af, de groene weilanden in.  Nu naar rechts afbuigen en nog 20 km naar Bolsward, het Friese Elfstedendorp.
In Bolsward aangekomen drinken we koffie, legen we onze blaas en vullen we onze bidons. Na deze verplichte pauze is het eindelijk feest. Vol gaan, als je wilt. Alles mag.  Nu nog even naar de lulverhalen van Bert en Mart luisteren (weet je nog die keer dat renner X verkeerd reed daar en daar en dat renner Y ontsnapte bij Emmeloord maar moest wachten bij de Ketelbrug die plotseling dicht was. Of die keer dat we…). Dat is ook traditie, dat oeverloze gelul. Evenals de plek waar we zijn neer gestreken: Hotel Wijnberg. Een oude Friese herberg. Obers in het zwart. Houten lambriseringen, gecapitonneerde lederen banken, halfbevroren appeltaart met te veel slagroom. Dat werk. Ricardo bestelt een absurd groot broodje zalm. ‘Omdat Jo de Roo altijd heel goed reed op Omega-vetzuren’. Sander begint op het terras pontificaal zijn tubeless voorband te voorzien van een witte smurrie.

Ik bestel uit angst voor hongerklop nog maar een bevroren stuk appeltaart. Jan Maarten koopt bij de plaatselijke groentewinkel een grote tros bananen die snel van het ene tafeltje naar het andere gaat. Jan Repko richt zich op en laat een knetterende wind. Bert bestelt een espresso en een thee. Wat een vreemde combinatie.
Ik bekijk dit vrolijke Bruegheliaans tafereel op een afstandje en maak een foto voor Instagram. In een keer zie ik dat de omschrijving ‘Middle-aged Man in Lycra’ (Mamils) hier heel goed van toepassing is. De meesten kaal, vouwen in het gezicht, armpjes met los vel. Maar die blikken spreken boekdelen. Allemaal vastbesloten om er niet af te waaien dit keer.  Djoen heeft de eerste 140 km niet goed verteerd. Hij kijkt een beetje hol. Dat is de eerste die eraf gaat vallen, schat ik in.

Nu gaat het dan eindelijk beginnen. Er wordt afgerekend en Bert benadrukt nog eens in de groep dat er nu niet meer gewacht wordt.
‘Jaha, Bert…ga nou maar.’
Meteen pakt hij de kop en rijdt met een vaartje Bolsward uit. De hele groep sluit aan en we rijden in een mooi lint door het Friese landschap richting Sneek. Overal waar je kan kijken, uitgestrekte weiden. Hier en daar zo’n rechthoekige stelpboerderij, als een enclave in de verder groene woestenij. Masten met witte zeilen die surrealistisch door het gras voortbewegen. Een stuk mooier dan West-Friesland.

Hoeveel bruggen zit er tussen Bolsward en Lemmer?

Het gaat netjes kop over kop, we zijn met 15 man en 1 vrouw. In stadjes zoals Sneek is het oppassen geblazen want dan gaat Bert ongevraagd voorop rijden. Zogenaamd omdat hij de weg goed kent maar ik weet wel beter. Hier begint zijn spelletje van plotseling een steegje inschieten, een plein diagonaal oversteken om renners af te schudden. Of hij maakt gebruik van barrières die zich spontaan langs de route voordoen. Een stadsbus die stilstaat en de weg versperd. Na Sneek, we zitten op  155 km, zijn we wonderwel nog bij elkaar. De wind speelt ook een rol. Het trappen gaat makkelijk. Er zijn wat ontsnappingen maar dat stelt niets voor. Iedereen weet dat we nog een paar vaarten gaan kruisen met bruggen; de kans dat er een dicht, is groot. Ik probeer ze te tellen: bij Heeg de Jeltesloot, dat is 1, bij Woudsend steken we nog een vaart over. Op de hoogte van Sloten steken we natuurlijk het Prinses Margrietkanaal over. Daar heb ik vaak gezeild. Dat is 3. Een rotbrug want hij is vaak dicht. Komen er daarnaar nog meer? Bart Bijvoet denkt van niet want ik zie hem steeds verder uitlopen. We laten hem gaan. Ik denk: is dit de eerste keer, Bart? Weet je dan niet dat alles wat je hier extra doet voor niets is?
We rijden nu op de hoogte van Woudsend. Dat is brug 2. Hij is gewoon open, we hoeven niet te stoppen. Het gaat nu hard. Ik zie dat Koen D. met vriendin er afwaaien. En vooraan is het ook onrustig. Ontsnapte Bart is al niet meer te zien. Toch gaat niemand achter hem aan.

Ik herinner mij hoe ik bij mijn eerste IJsselmeer hier samen met JM de mist inging. Het was volgens mij 2008 of 2009. We ontsnapten met zijn tweeën op de N354 richting Lemmer. Ik wist wel dat er bruggen waren maar ik dacht dat we ze allemaal gehad hadden. We waren goed weg en bleven weg. We hadden wind tegen en het peloton had duidelijk geen zin om ons terug te pakken. We reden keihard door de Friese wind, kop over kop.
‘Hoeveel kilometer is het nog eigenlijk tot de Maxisbrug,’ vroeg JM mij met overslaande stem, terwijl er grote snotkegels langs zijn wang liepen.  ‘Zo’n 110 km maar’ schreeuwde ik in de wind.  ‘O,’ zei JM, ‘dat gaan we zeker halen.’  ‘Natuurlijk,’ zei ik. We draaiden nog 10 min verder en toen zagen we in de verte een groot flatgebouw. Bij nader inzien bleek dit de dichte brug te zijn over het Prinses Margrietkanaal. We konden niet verder. Alle extra energie die we in de ontsnapping hadden gestoken, zagen we langzaam weglopen, het Prinses Margriet kanaal in.  We durfden nauwelijks achter ons te kijken want daar kwam het peloton aan fietsen, iedereen met een brede glimlach op het gezicht.
‘Zo jongens, is de brug dicht?’

Dit keer is de brug over het Prinses Margrietkanaal gewoon open dus we gaan naar links het kanaal over. Zou Bart een gaatje hebben? Ik stel mezelf gerust met de gedachte dat hij in zijn eentje echt niet 43 km/u kan blijven rijden, gedurende de resterende 110 km tot de Maxisbrug of was het nu Hollandse Brug? En ja hoor: daar komt brug 4, de Follegasloot. Bart B. staat voor de slagboom een beetje schuchter te lachen. Hij trekt zo’n gezicht van ‘ja, jongens, eigenlijk wist ik het wel’. Het peloton komt grijnzend tot stilstand voor de brug.
Je merkt nu, we zitten op 160 km, dat langzaam de beschaving weg trekt uit ons gezelschap. Wachten op de brug betekent een unieke kans om te plassen. Meteen staan er drie renners ongeneerd tegen het bord ‘Follegasloot’ te wateren, een andere renner leegt gewoon op straat zijn zakken met lege reepverpakkingen, waarschijnlijk op zoek naar zijn laatste volle reep.

Er klinken scheten, gerochel. En Djoen ziet steeds grijzer. Het interesseert niemand dat er ook gewoon nette fietstoeristen voor de slagboom staan te wachten. Beschaving is maar een dun laagje. Nog een gedwongen stop voor een brug en een renner doet gewoon zijn koersbroek uit en gaat zonder schroom zitten kakken. Inmiddels is door het openhoudt Koen met vriendin ook weer aangesloten. De boel is weer bij elkaar.
Het peloton trekt weer op gang. Bert rijdt weer op kop door Lemmer. Ook hier is iedereen beducht op onverwachte moves van onze razende roeland. Ook bedenk ik mij dat Bert in deze rol van gids ieder geval meer trapt dan de rest en dat is een prettige gedachte. Het kost hem in ieder geval veel energie, die onzin. Maar de verrassingen vallen mee. We rijden alweer in de buitenwijk van Lemmer, langs een grote grijze hal van een jachtenbouwer. Ik zie een bordje Emmeloord. We verlaten het oude land en rijden door de lege polder, langs weer zo’n weg met ratelende populieren en kaarsrecht. Djoen begint hier verrassend steeds meer kopbeurten te doen. Hij trekt er hard aan. Een wanhoopsoffensief? Waarom?

We zoeven met zo’n 45 km/u door de Noordoostpolder. Midden in Emmeloord moeten we plotseling stilstaan voor een rood stoplicht want een drukke provinciale weg kruist onze route. Onze voorrijder staat parmantig als een pauw rechts vooraan te wachten, met een voet op de trapper. Hij kan niet door rood rijden omdat het voorbijrazende verkeer hem geen gaatje geeft. Ik ga alvast helemaal links staan van de smalle weg, zodat ik meteen kan vertrekken. Het peloton verzameld zich in een lange wachtrij achter Bert. En ja hoor. Nog voor het licht op groen gaat schiet Bert naar voren. De eerste renners steken ook over maar het licht gaat alweer op rood. Ik sluit makkelijk aan maar als ik achter mij kijk zie ik Leendert en Lucas machteloos staan wachten achter een passerende vrachtwagen. Bert zet er meteen de sokken in. Die zijn we kwijt. Net zoals Koen en vriendin. En Jack.

Het is weer het verhaal van de 10 negertjes. We rijden in een kopgroep van Rinus, JM, Mart, Bert, Jan Repko, Djoen, Bart Bijvoet, Sander en ikzelf richting de Ketelbrug. Na Emmeloord buigen we iets af naar het Westen. Ik merk dat we hier de wind niet meer in de rug hebben. Zelfs een beetje tegen. Ik stel me zo voor dat als we weer naar het Zuiden rijden langs de dijk naar Lelystad,  dat we daar dan wel die wind half in de rug hebben.  Als je dus nog wilt ontsnappen met een kleiner groepje dan moet het hier ergens gebeuren, met wind tegen. Dat kost veel energie maar is wel effectief. Sla je een groot gat dan krijgen de achtervolgers dat niet meer dicht, na de bocht naar links, omdat je als voorste groep alweer wind mee hebt op dit stuk. Een psychologisch mokerslag. Maar wanneer plaats je die ontsnapping? Ik besluit te wachten tot de Ketelbrug. Die zorgt altijd voor wat stress. Als je boven op de brug fietst maakt je een onlogische haarspeldbocht naar links, die onder de weg leidt waar je overeen gefietst bent en je uiteindelijk op het buitendijkse fietspad brengt richting Lelystad.  Hier reed Bert een keer zomaar het talud af om af te snijden. Bovendien kom je op het fietspad langs een slagboom, kan ik mij herinneren, met een nauwe doorgang. Allemaal factoren waardoor de boel tot stilstand komt. Hier raakten we ook Leendert een keer kwijt die alleen maar aan wieltjeszuigen was. Leendert was er niet op bedacht dat hij als laatste door het nauwe hek, het wiel van zijn voorganger even kwijt zou raken.  Nee, de Ketelbrug zorgt altijd voor vuurwerk. Ik wacht.
En ik word op mij wenken bediend want de onrust begint al voor de brug. Nu alleen maar goed opletten. Mart plaatst een demarrage op het langzaam klimmend fietspad richting de hoge brug over het Ketelmeer. De demaragge ziet er knullig uit. Hij pakt hoogstens 50 meter en ik rij op kop van het groepje waar hij van weg wil rijden. Ik test mijn benen. Met een korte versnelling breng ik de groep weer terug tot 20 meter bij Mart, ik kan hem alweer bijna aanraken maar ik laat hem even spartelen tegen de wind in. Ook Mart zijn bordje moet eerst leeggegeten worden. Mart blijft op 15 meter voor ons op de brug rijden en begint te dalen. Nu die haarspeldbocht terug naar de dijk. Beneden zie ik badgasten op een parkeerplaats op ligstoelen van de zon genieten. Ik zie Mart van bovenaf op een T-splitsing beneden afrijden. Links of rechtsaf. Ik hoor het hem denken. Achter mij zegt iemand: ‘We moeten Mart wel terugpakken…’ Waarop ik de stem van zijn goede vriend Bert Z. hoor zeggen: ‘Welnee, laat maar gaan. Hij rijdt toch fout.’
En ja hoor: bij de t-splitsing gaat Mart naar rechts, terwijl we naar links moeten. JM begint hard te lachen als wij naar links draaien en Mart even verderop ontdekt dat hij als de sodemieter moet omkeren. We komen bij de slagboom, piepen door de hekjes en rijden onder de viaduct door van de Ketelbrug. Nu zijn we op het lastige stuk. Wind halftegen en buitendijks. Ik hoor het IJsselmeer tegen de basaltblokken aan klotsen. Ik kijk achter mij. Mart heeft weer met een rood hoofd kunnen aansluiten. Bert rijdt helemaal achteraan en begint te eten; hij haalt een van zijn met tape aan het frame gebonden bananen tevoorschijn. Iedereen rijdt met een paar meter tussen en voor elkaar.  De organisatie is volledig uit de groep.
‘Dit is het moment,’ denk ik. JM rijdt voor mij en is ook aan het eten. Hij heeft zijn mond vol met ontbijtkoek.  Ik fluister tegen hem: ‘We moeten hier wegrijden. Sander en Jan Repko meelokken’. JM mompelt onverstaanbare dingen. Ik kijk in een gat met bruine smurrie. Ik ga gang maken. Eerst rustig aan. Ik voel dat JM mijn wiel kiest. Ik heb superbenen want ik heb nog niet veel extra’s gedaan. De wind is stevig hier. Toch rijden we 37. Ik kijk achter mij. Ze laten ons gaan. Ik zie Bert heel in de verte achter ons met Bart. Djoen zie ik al niet meer. Ik weet nu al dat ze dit niet gaan dichtrijden. Voor het allerlaatste groepje spartelt Mart in de chasse-patat. Hij rommelt wat met zijn bidons. En daarvoor zitten weer Jan Repko, Bart en Rinus. Ze beginnen kop-over-kop te draaien. Zij beseffen nu dat dit ‘de’ ontsnapping is, niet ‘een’.  JM schreeuwt tegen mij, met lege mond, ‘niet meer kijken, Marlin: rijden godverdomme’. En ik sleur op kop tegen de wind in, soms 40 km/u.  Na 5 min kijk ik toch even naar het slagveld achter mij. Bert, Bart en Djoen zijn niet meer te zien. Het groepje met Rinus, Repko en Sander komt dichterbij, Mart hangt daar nog steeds zo’n 15 meter achter. Ik roep tegen JM: ‘We laten ze aansluiten, dan kunnen we dubbel waaieren, behalve Mart. Die moet er af’. Op het moment dat Rinus, Repko en Sander aansluiten vormen we direct een mooie waaier, tegen de halve tegenwind. Het is een beetje een draaiende vijfhoek. Dicht bij elkaar en snelle wissels. De wind suist om mijn kop. Deze 5 renners hebben goesting. Nog 1 keer kijk ik om als ik van kop af ga. Ik zie Mart op zo’n 10 meter van onze waaier rijden. Hij trekt het gezicht van een oorwurm. Daarna kijk ik niet meer.

We rijden nu al weer een tijdje met de wind half mee. De IJsselmeerdijk is licht naar het zuiden afgebogen. We komen met de waaier weer boven de 40 km/u. Het is iets minder zwaar. Ik zie in de verte de elektriciteitscentrale van Lelystad. Nog steeds heb ik nog niet achter mij durven te kijken maar nu waag ik het er op. De dijk is leeg. Geen fietser te bekennen. Het is gelukt. Niemand heeft het dicht kunnen rijden. Bert heeft Mart waarschijnlijk opgeveegd en nu rijden ze huilend naar Almere. Voor Jan Joker. Ik geniet met volle teugen, alleen al van de gedachte dat onze specialist Bert op zijn nummer is gezet. De winnaar van IJsselmeer 2017 komt uit dit groepje!
Ik bekijk mijn tegenstanders. JM kan ik hebben. Maar Rinus en Jan Repko (helemaal berg op) zijn veel betere sprinters. En dan ook nog Sander – die kan alles en heeft waarschijnlijk ook de beste duurconditie. Bij Zandvoort kon ik hem niet houden, zeker bergop niet. Maar dat is voor later. Nu eerst proberen zo min mogelijk energie kwijt te raken tot Almere. Blijven drinken en eten. En dan ergens voor het Almere strand proberen te ontsnappen en een ‘Martje’ proberen.  Zo’n 3 km voor de finish ontsnappen. Iedereen het idee geven dat je dat dus nooit gaat halen en het dan wel halen omdat niemand durft te volgen… Het is daar wind mee.

We rijden langs de Oostvaarderseplassen. Het gaat vlot. Af en toe versnel ik op kop als Sander in mijn wiel zit. Hij begint te klagen dat als ik overneem ik niet moet accelereren. Interessante informatie want dat doet hem kennelijk pijn. Bij Jan en JM is het beste ervan af. Rinus heeft inmiddels zijn eeuwige glimlach afgedaan. Hij kijkt een beetje zuinig. Die blik ken ik niet van hem. Ik moet nu mijn plan trekken en niet twijfelen. Als ik helemaal achterin de waaier zit kan ik even onhoorbaar met JM kletsen. ‘Als we nu bij de patatkraam in de bocht wegrijden’, fluister ik, ‘dan hebben we wind vol mee naar de Hollandse brug!’ . JM mompelt geërgerd. ‘Welke patatkraam? Ik ken geen patatkraam daar…’. ‘Je weet wel, die met die generator,’ probeer ik nog maar JM schuift alweer naar voren, richting een aflossingsbeurt. Volgens mij heeft hij geen zin om weg te rijden.

We naderen het punt waar de Oostvaardersedijk een flinke bocht naar links maakt. Daar hebben we windje mee. In het midden van het IJmeer zie ik Fort Pampus liggen. Aan de overkant van het water zie ik in de verte de contouren van de Rembrandttoren. Sander demarreert. JM en Rinus reageren direct. Ik rij er rustig naar toe met Jan Repko in mijn wiel. Dan probeert JM het een keer. Het zijn allemaal zinloze pogingen. We blijven bij elkaar. Ik kijk Rinus aan. Hij zegt: ‘Jongens, gaan jullie maar, ik zit kapot…nog zo’n actie en ik ben gezien…’ We passeren de patatkraam. Ik ga provocerend zo’n 10 meter voor het groepje rijden, zonder te versnellen. Ze laten mij even hangen. Dan geef ik vol gas, mijn teller raakt de 49 km/u en ik blijf rijden. Ik ben los. Ik kijk niet om. Ik rij door. Het is nu 3 km met pijn rijden –het kan mij niet verdommen. Ik hou mijn teller op de 45, dat gaat makkelijk met wind mee. Ik voel mijn kuiten protesteren. Kramp… jammer dan. Ik zie dat voor mij het fietspad oversteekt en, rechts van de weg, buitendijks verder gaat. Ook dat nog. Een linke manoeuvre. Ik rem, zwiep net voor een auto de weg over en zwiep weer naar links. Ik hoop dat nu alle dagjesmensen in een grote file mijn achtervolgers de weg versperren. Ik versnel naar mijn oude snelheid: 45, dat hou ik wel even vol met dat windje mee. Ik zie in de verte de Hollandse Brug, de finish. Goddomme, wat is die rotbrug nog klein en dus nog ver! Ik ben te vroeg gegaan… bedenk ik angstig. Ik kijk achter mij. Niemand. Dat gaat goed. Ik zie de jachthaven van Almere naderen. Ik merk dat ik mijn snelheid niet kan houden. Ik zak naar 43… 42… Ik kijk weer achterom. Godverdomme. Ik zie een klein wit stipje mijn kant opkomen. Het is de lelijke witte helm van Sander. Hij heeft gelukkig niemand in zijn wiel maar hij komt dichterbij. Kut, kut en nog eens kut. Ik probeer harder te rijden maar dat lukt niet. Ik voel me aangeschoten wild. Ik zak naar 40. Nu rustig blijven. Ik kom op het punt dat je zogenaamd omgeleid wordt in verband met verbouwingen op het Almeerder Strand. Volg bordje 7, had Aad nog gemaild. Mooi niet. Ik rij tussen twee brede betonnen palen heen en blijf het fietspad volgen. Ik kijk om en zie Sander komen. We spreken niet. Ik ga in zijn wiel zitten. Ik heb hier al een keer gereden bij een rondje Markermeer. Zo houdt de weg op maar je kunt honderd meter over hard zand fietsen en dan kom je weer op een betonnen pad.  Misschien schrikt Sander dat de weg ophoudt. Ik neem over.  Ik zie het hek over het fietspad en spring van de fiets. Er ligt een flinke rioleringsbuis in het zand en daar spring ik met de fiets aan mijn hand over. Sander doet achter mij hetzelfde. Voor ons een familie die met kinderen door het zand lopen. Zij schrikken zich dood van twee fietsers die plotseling uit de struiken te voorschijn springen. Ik loop om de scheldende mensen heen; ik spring weer op de fiets maar ik krijg niet snel genoeg mijn fietsschoen in de klikkers. Ik trap er een keer naast. Sander hoor ik in een keer klikken en hij zoeft langs mij. Nu is het gebeurd. Eindelijk vindt mijn schoen de klikker. Maar Sander heeft al 20 meter. Ik ben gezien. Ik probeer nog te versnellen en naar hem toe te rijden. Maar hij duikt al onder het viaductje door op weg naar de beklimming van de Hollandse Brug. Ik passeer de viaduct en stuur naar rechts. Ik zie Sander bij het bord Hollandse brug/IJmeer al stilstaan. Op mijn gemak rij ik omhoog. Ik schud hem de hand.

‘Goed gereden,’ hoor ik mezelf zeggen.
‘Dank je,’ zegt hij. ‘Zaten we weer met zijn tweeën in de finale. Haha…’
Dan hoor ik achter mij Jan Repko, JM en Rinus binnenkomen.
We rijden met zijn allen de brug af, richting Muiden. We praten na over de koers. Ik hoor dat JM, Jan en Rinus geen puf meer hadden om mee te gaan met Sander. Als Sander er dus niet was geweest had ik zeker gewonnen. Een beetje wezenloos kijk ik om mij heen. Ik zie het vertrouwde silhouet van het Muiderslot.  Nog maar 10 km tot het eerste biertje op een terrasje in Amsterdam.
Volgend jaar weer.

>> Routefilmpje Relive/Strava 

>> Verslag van mijn IJsselmeertocht 2007

 

Gepost in FC Trappist, Zen | Getagged | Comments Off on Aangeschoten wild op de IJmeerdijk

Ganzenveer of smartphone

Rond 2010 was ik er nog heilig van overtuigd: het schrift, boek en schoolbord leggen het af tegen de zegeningen van digitaal onderwijs. Tot in de diepste krochten van onderwijsland probeerde ik met dit blog ongelovigen te kerstenen. Ook richting mijn eigen kinderen was ik een missionaris. Ik liep met mijn dochter rond op de open dag van haar school. Digitaal onderwijs, online leren, wrts, iPad-schoolIn het lokaal Frans lieten we met verbazing onze vingers over het smartboard gaan. In een letterwolk stonden woordjes verborgen. Elke keer dat wij een woord vonden klonk een hemels trompetgeschal. Ik wist het zeker: het zal niet lang meer duren of leerlingen maken uitsluitend op een computer huiswerk.

Digitaal onderwijs? Schrijven en typen hebben een verschillend effect op het brein

Nu zijn we zes jaar verder. Ik zit tegenover mijn jongste zoon aan de keukentafel. Natuurlijk zit hij op een iPad-school. Hij heeft morgen een toets voor Frans. Hij heeft de stof nog niet in zijn vingers.
‘Je bent een oude zak, papa,’ klinkt het nijdig als ik hem voorstel nog een keer de woordjes in zijn schrift uit te schrijven. Hij zegt triomfantelijk:
‘Ik heb alle woordjes al in WRTS geoefend en ik had een acht. Wil je dat ik soms weer met een ganzenveer ga schrijven? Duh!’
WRTS is een briljante applicatie. Je vult op een webpagina bijvoorbeeld het Franse woord in het ene en de Nederlandse vertaling in het andere veld in. Zo genereer je een woordenlijst die op verschillende manieren getoetst kan worden: meerkeuze-vragen, puzzelen of spelling. Voor de zekerheid vraag ik hem toch het woord disparaît op te schrijven, gewoon op papier met een pen. Mopperend gaat hij aan de slag. Hij vergeet het dakje op de i. Ik voeg het dakje toe maar hij zit al weer op zijn tablet naar een YouTube-filmpje te kijken.
Op het web lees ik herhaaldelijk dat neurowetenschappelijk onderzoek aantoont dat schrijven en typen een verschillend effect hebben op ons brein. Verder aandringen bij dit puberende brein doe ik maar niet. Ik ga naar zolder op zoek naar de kroontjespen van mijn opa. Ik heb een nieuwe missie. Met mijn neus tussen de spinnenwebben krijg ik een bericht op mijn smartphone.

‘Dakje op i in Franse taal = afgeschaft. Ik had het dus toch goed, ouwe!’

 

 

 

Gepost in digitaal onderwijs, onderwijs, online leren | Getagged , , , , , | Comments Off on Ganzenveer of smartphone

Wat mist er in het digitaal onderwijs?

Goed dat De Correspondent aandacht besteedt aan het debat over digitaal onderwijs. Alleen het woord ICT in de vraagstelling ‘Wat is waar in het debat over ICT in het onderwijs?’ is een beetje ongelukkig gekozen. Gaat dit debat wel over ICT? Het gebruik van dat archaïsche woord ‘ICT’ is tekenend voor het beginstadium waarin dit debat zich kennelijk nog bevindt.

22-ProefwerkQR-1024x724

Niet ICT maar een bewezen methodiek voor digitaal onderwijs ontwikkelen is de uitdaging

ICT wordt allang gebruikt in het onderwijs en is slechts een middel. Het doel lijkt mij voor docenten vooral om met nieuwe digitale lesmethoden de gewenste leerstof bij te brengen.

De leerlingen van de 21e eeuw groeien op in een digitale wereld. Nieuwe lesmethoden zouden daar op in moeten spelen. Het verlaten van de setting van een docent voor de klas met luisterende leerlingen die aantekeningen maken in een schrift. Dat is op zich al een revolutie in de geschiedenis van het onderwijs. En daar wringt dan ook de schoen. Want de sector onderwijs is nu niet een bolwerk van vernieuwing.

screenshot-leerplatform thiememeulenhoff nl 2015-11-12 15-56-59

Het leerplatform van Thiememeulenhoff dat docenten Geschiedenis kunnen inzetten om de tijdvakken te onderwijzen kan op veel punten verbeterd worden…

Sinds Theo Thijssen staan docenten vol goede moed voor een klas met gapende leerlingen hun lessen af te draaien. Zij geven huiswerk op dat thuis in een boek bestudeerd dient te worden. Sinds 2010 is het krijtbord weliswaar vervangen door het digibord. Maar dit nieuwe medium wordt door de meeste docenten nog steeds gebruikt als een veredelde beamer voor een PowerPoint-presentatie die hun verhaal kracht moet bijzetten.
Digitale lesmethoden, aangeboden via laptop, smartphone en desktop, bieden zeker nieuwe mogelijkheden om onze kinderen iets te leren. Ondanks hun grote inzet zijn docenten bijvoorbeeeld in de klassieke setting nauwelijks in staat om elke leerling persoonlijke aandacht te geven. Bovendien moeten de beelddenkers en dyslectici onder de leerlingen voor een proefwerk met veel moeite door flinke lappen tekst heen ploegen.  Terwijl de hoogbegaafden verveeld in de klas zitten te wachten op een uitdaging. En als een school eindelijk de moed heeft om schoolboeken en een lesmethode op een tablet aan te bieden dan gooien traditionele educatieve uitgeverijen als Noordhoff en ThiemeMeulenhoff nog steeds veel roet in het digitale eten.

screenshot-getalenruimte online noordhoff nl 2015-11-12 16-01-21

Een schrijnend voorbeeld van een ‘pdf achter glas’ : Getal en Ruimte van Noordhoff stamt uit de middeleeuwen.

De meeste educatieve uitgeverijen werken nog met het verdienmodel uit de tijd van Theo Thijssen. Zolang zij niet zeker zijn van de inkomsten die digitaal lesmateriaal gaat opleveren zullen zij nooit investeren in vernieuwing. Zij bieden een schoolboek aan in de vorm van ‘een pdf achter glas’, in plaats van een volledige digitale lesomgeving waarover goed is nagedacht door UX-specialisten en onderwijsdeskundigen. Daar is dus nog veel te winnen. Ook zal de schoolleiding er op moeten toezien dat alle docenten de ingekochte leeromgevingen consequent in hun lesaanbod integreren, zodat alle leerlingen precies weten bij elk vak wat, waar en hoe ze moeten leren. En niet zoals mijn jongste zoon in de 1e klas van de middelbare school (hij zit op een school waar de schoolboeken op een tablet worden aangeboden) van zijn lerares Engels doodleuk te horen kreeg om ook een schoolboek aan te schaffen, “want dat leert toch makkelijker…”

Als vader van drie schoolgaande kinderen (een dochter van 17 en twee zonen van 12 en 14) heb ik, door de komst van smartphones en ook een internetverbinding op hun kamer, de introductie meegemaakt van verschillende digitale onderwijsvormen in hun lerende leven. De gratis webapplicaties die sinds 2008 zijn ontwikkeld voor smartphone, laptop en desktop vormen voor mijn kinderen een volwaardig middel om hen te ondersteunen bij het leerproces op school. Net zoals vroeger een pen, een schrift, een rekenmachine en een passer dat in mijn schooltijd deden.
Met verbazing zag ik hoe snel mijn kinderen deze apps wisten in te richten om platte kennis mee te toetsen. Tijdens het autoritje naar oma op zondag worden op de achterbank nog steeds met WRTS  woordjes en met Quizlet begrippen geleerd. Als zij geluk hebben dan strijden zij met hun klasgenoten in de klas om de eerste plaats met een klassikale Kahoot op het smartboard. Of hun docent geschiedenis geeft een Prezi presentatie waarin met beeld, tekst en videofilmpjes wordt uitgelegd wat het verband is tussen het Verdrag van Versailles en de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland.

Het online leerplatform Kahoot! appelleert direct aan dit game-gevoel dat niet meer weg te denken is uit de belevingswereld van jongeren.

Het online leerplatform Kahoot! appelleert direct aan het game-gevoel dat niet meer weg te denken is uit de belevingswereld van jongeren. Daar kan een docent van leren.

Dat hangt helaas nog steeds af van hoe vaardig een docent is om zijn verhaal in een digitale vorm te vertellen en of de sectie de juiste lesmethode heeft ingekocht. Een doorontwikkelde, vakoverschrijdende digitale leeromgeving met leerlingvolgsysteem, kan de enthousiaste docent daarbij ondersteunen. Dat is dus veel meer dan ‘ICT’ alleen.

Gepost in apps, digibord, digitaal lesmateriaal | Getagged , , , , , | Comments Off on Wat mist er in het digitaal onderwijs?

Mindbloom: virtuele stok achter de deur voor gelukzoekers

Persoonlijke groei door het spelen van een game

Is levensgeluk te koop? Je zou het de laatste tijd haast denken. ‘Wellness’ is een markt geworden. Bijna iedereen heeft een personal coach of volgt een cursus persoonlijke groei. De boekhandel wemelt van magazines en boeken over geluk. Binnenkort ligt een pondje levenskwaliteit bij de supermarkt in de aanbieding…
Zover is het nog niet. Gelukkig worden is hard werken. Je moet aan de slag. Alleen een boek lezen of cursus volgen heeft weinig zin. Bovendien is geluk zeer persoonlijk dus niet in een definitie te vangen. En de eeuwige vraag blijft natuurlijk: hoe bereik je dat, meer geluk in je leven? Je kunt bijvoorbeeld door oefening proberen je gedrag te veranderen. De meeste mensen zijn echter hardleers. Oude patronen zijn hardnekkig. We zijn een ster in vermijden en ontkennen. Een online spel op internet biedt nu uitkomst. De lifegame Mindbloom en de bijbehorende app brengen levensgeluk onder handbereik.

Zelfhulpboeken zijn duur, tijdrovend en weinig inspirerend

In 2008 ontwikkelde Chris Hewett het idee van een computerspel voor meer inzicht in je persoonlijke levenskwaliteit. Uit nood geboren want Hewett bevond zich als succesvolle en hardwerkende game-ontwikkelaar op het randje van een burn out. Hij nam ontslag en ging voor zijn pasgeboren zoon zorgen. In zijn zoektocht naar meer balans en geluk las hij antieke zelfhulpboeken die in zijn ogen ‘duur, tijdrovend en weinig inspirerend’ waren. Hewett besloot daarom een nieuw bedrijf op te richten rond een computergame dat mensen moest inspireren om meer van hun leven te maken.
In september 2011 lanceerde hij Mindbloom, een online game die inmiddels zo’n 50.000 geregistreerde bezoekers heeft. De lifegame biedt een verleidelijk uitzicht op het leven dat we uiteindelijk graag willen leven. In de vorm van een spel. Want de ‘gamification’-trend leert dat we spelletjes op de computer, tablet en mobiel leuk vinden, evenals het ontvangen van virtuele schouderklopjes in de vorm van badges en het bereiken van een hoger ‘level’.

Mindbloom is uitermate geschikt voor gelukzoekers die na zelfhulpboeken, cursussen of therapieën wel ongeveer weten waar de schoen wringt maar een virtuele stok achter de deur nodig hebben om tot persoonlijke groei te komen. Het spel biedt ons een zogenaamde ‘self tracking tool’ om bepaalde aspecten van ons leven te verbeteren. Uiteraard als je dat wilt. Iemand die volkomen tevreden is, of alleen al de kriebels krijgt van een uitspraak als ‘grow the life you want’, heeft niks op de site te zoeken.

De levensboom
De metafoor van het spel is de klassieke levensboom. Mindbloom gaat er vanuit dat persoonlijke groei bereikt kan worden door inspiratie en zinvolle acties. Zoals een boom groeit door zonlicht en regen kunnen wij onszelf voeden met inspirerende uitspraken, beelden en muziek. Daar moet je in geloven natuurlijk. Maar het is zeker het proberen waard. Door het spel te spelen, stellen we ons belangrijke vragen: ‘Op welk vlak van mijn leven wil ik een doel bereiken?’, ‘Wat verwacht ik van dat doel?” en ‘Waardoor laat ik mij inspireren om op ideeën te komen om dat doel te realiseren?’

Wat inspireert en motiveert ons?
In het spel wordt de mate van inspiratie gesymboliseerd door een zonnetje (licht) en onze acties om een persoonlijk doel te bereiken door een wolkje (regen). Doen we bijvoorbeeld inspiratie op (door een inspirerende quote van een denker in onze bibliotheek te voegen) dan verdienen we 5 % licht. Door nog negentien van zulke ‘babysteps’ te doen, verschuift het zonnetje (100%) boven onze boom en krijgt onze boom zonlicht. De bladeren worden groter. Stellen we ons zelf een doel door een actie in te plannen in onze agenda dan krijgen we 5 % regen. De bladeren worden groener. Zo visualiseert de boom tijdens het spel onze persoonlijke groei. Ook stilstand is meteen pijnlijk duidelijk. Doe je niets dan verdorren je bladeren en krimpt je boom.

Self fullfilling prophecy
Binnen het spel Mindbloom vertegenwoordigt elk blad aan je boom een bepaald levensgebied: het is een momentopname van onze balans op het gebied van ‘gezondheid’, ‘relaties’, ‘levensstijl’, ‘geld’ en ‘werk’. Uiteraard valt een levengebied als ‘relaties’ weer uiteen in ‘relatie tot jezelf’, tot je ‘partner’, ‘kind’, ‘ouders’ en ‘vrienden’. Het is ook mogelijk om daar een persoonlijk levensgebied aan toe te voegen. Of verschillende levensgebieden weg te kappen. Want niemand is hetzelfde. Bij de een gaat het goed op het werk maar is er op het relationele vlak veel spanning of misschien wel een groot gemis. Mindbloom helpt je op weg om prioriteiten te stellen. Het is een interessante exercitie om op alle levensgebieden kort na te gaan of en waar precies de schoen knelt. Zo kun je je levensboom gaan optuigen met gebieden die om aandacht vragen. En visualiseer je heel direct daarmee het leven dat je wilt leiden. Volgens de makers van Mindbloom gaat dit werken als een ‘self fullfilling prophecy’. Hoe speel je nu het spel precies?

[start deel 2 posting: verdelen met pager /1/2/ ?]

Hoe werkt Mindbloom in de praktijk?

Als beginner is het lastig om direct te begrijpen hoe je Mindbloom speelt. Zeker als je niet gewend bent aan een game-scherm. Na enige oefening en uitleg wordt het pas duidelijk wat de functies zijn van de basisknoppen onder in je scherm. Maar dan kan het serieuze spel echt beginnen. Om de principes te demonstreren hieronder een uitgewerkt voorbeeld. Stel dat je er achter komt dat je ongelukkig bent in je werk. Maar je weet niet goed ‘waarom’ precies. Hoe ga je nu binnen Mindbloom te werk?

‘Add inspiration’
Het menu My Inspiration, life-area: carreerAlles begint met inspiratie. Klik in het beginscherm onderin rechts op de button ‘Discover and Add Inspiration’. Een pop-up menu opent zich. Kies in dit menu ‘By Everyone’ en het levensgebied ‘Career’. Scan alle quotes, images – misschien zelfs wel muziek – die met ‘Career’ te maken hebben en maak een keuze. Wat spreekt je aan? Je kunt ook zelf een inspirerende uitspraak, beeld of muziek toevoegen in ‘Career’. Zo verrijkt de community het spel met steeds beter passende content op elk levensgebied. Is een bepaald plaatje, quote of muzieknummer vaak gedownload (hoger in de ranking) dan zal het een nuttig beeld zijn. In dit voorbeeld komen we in het menu ‘My Inspiration’ een quote tegen die appeleert aan de onvrede met onze loopbaan:

Try not to become a man of success
but rather to become a man of value
 

Je voegt deze uitspraak van Albert Einstein toe aan je ‘Inspiration-menu’ door op de knop ‘Add to My Inspiration’, rechtsboven te klikken. Wanneer je later de ‘Inspiration Movie’ afdraait (de eerste knop midden onder in de zwarte balk) dan komt deze uitspraak voorbij, inclusief al het andere materiaal dat je hebt toegevoegd.
Door de inspirerende spreuk van Einstein toe te voegen is het blad ‘Career’ van je levensboom groter geworden. Tegelijk bedenk je dat je weleens wilt praten met iemand die bij een goededoelenorganisatie werkt.

‘Update en schedule actions’
Je klikt nu op de tweede knop, rechts onderin: ‘Update en Schedule Actions’ en vervolgens op ‘Find actions’ en ‘Career’. Je vindt een aansprekende actie: Add a connection to LinkedIn. Je kan ook zelf een actie toevoegen (knop linksboven ‘Create your Own’) en deze actie, indien gewenst, weer delen met de Mindbloom-gemeenschap. In dit menu zijn ook ‘Resources’ te vinden die je actie kunnen ondersteunen. Je klikt nu op de knop ‘Calendar’ en plant een actie in. Je realiseert je nu dat in je netwerk een contact zit dat bij een goededoelenorganisatie werkt. Als doel stellen we binnen Mindbloom dit persoon te spreken. Omdat je van jezelf weet dat je niet zo’n netwerker bent, deel je deze actie met een vriend uit de Mindbloom-gemeenschap. Inmiddels heb je een paar vrienden enthousiast gekregen voor het spel, hebben zij ook een levensboom opgetuigd en delen zij bepaalde acties met jou. Zo kun je elkaar coachen en creëer je sociale druk. Maar je kunt er ook voor kiezen het spel in je eentje te spelen.

Voornemens die snel verwateren
Een week later ben je je geweldige voornemen op het gebied van ‘Career’ alweer lang en breed vergeten. Je draait weer in de tredmolen van het bestaan. Toch besluit je om eens op Mindbloom te kijken. Nu gebeuren er een aantal dingen: allereerst word je beloond met een aantal punten (seeds) waardoor je saldo stijgt. Je hebt immers de moeite genomen terug te keren. Vervolgens zie je dat het blad ‘Career’ bruin is geworden. Ook staat er bij de actie een ‘comment’ van je vriend die informeert of je het contact al gesproken hebt. Je reageert op het comment dat je lui bent geweest (‘vermijdingsgedrag’ zou een psycholoog zeggen). Van Mindbloom krijg je toch een badge voor het feit dat je reageert op een comment. Want je bent sociaal actief. Een goede basis voor zelfonderzoek en verandering.

‘Missed’
Allereerst klik je in je actionschedule bij je actie die je niet voltooid hebt op ‘missed’. Met het potloodje bij het actiepunt schrijf je een notitie. Wees eerlijk tegen jezelf: waarom is de actie (nog) niet gelukt? Dit zogenaamde ‘journaling’ is van groot belang in je persoonlijke groei. Het heeft zijn wortels in de cognitieve gedragstherapie, waarin personen worden uitgedaagd door dagboekaantekeningen gedrags- en denkpatronen op het spoor te komen. In de ‘calendar’ van My Actions ontstaat zo een reeks aan geplande acties, al dan niet ‘voltooid’, ‘pending’ of mislukt. En een berg aan teksten waarom wel en waarom niet.

Sociale druk van vrienden
Alleen met jezelf bezig zijn is niet leuk. Daarom klik je op de derde knop, midden onder in je scherm. Je ziet nu niet alleen je eigen levensboom maar ook de boom van je vrienden. Bij de een staat de boom te stralen, bij de ander is een blaadje verdacht bruin. Door op hun boom te klikken kun je kijken welke acties uitstaan die jij mag bekijken (want dat bepaalt iedereen zelf via de ‘sharing’ knop). Op verschillende manieren kun je je vrienden steunen of coachen. Heb je een hoog saldo aan ‘seeds’ dan kun je je vriend zonlicht geven of regen. Je kunt ook een actie openklikken en een ‘comment’ geven. Want de rots waar de een tegenopziet is vaak voor de ander niet meer dan een hoopje kiezelstenen. Ook kun je verder praten via de interne mailknop. Opnieuw plan je de netwerkactie in. De kans is groot dat je volgende week het contact wel gesproken hebt. Want je kunt er eigenlijk niet meer onderuit.

Levensidealen expliciet maken
Vergelijkbaar met een community als Facebook scheppen we al spelend een virtueel spiegelbeeld van ons bestaan, met het grote verschil dat Mindbloom ons motiveert tot ‘persoonlijke groei’ in plaats van het obligaat uitwisselen van plaatjes en praatjes zoals binnen de meeste communities. De quotes, images en muziek waaruit men inspiratie kan putten zijn zinvol en stimuleren tot zinvolle acties. De levensboom vormt daarbij een visualisatie van onze verlangens en misschien wel verborgen levensidealen. De lifegame maakt ook, mits je het spel eerlijk speelt, onze innerlijke strijd ten opzichte van dat gedroomde leven meer expliciet. Zodat we ervan kunnen leren.

Gamification van e-coaching
In de lifegame Mindbloom komen een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en webtrends samen. Er lijkt een grote behoefte in de samenleving te zijn aan balans en geluk. Waar men vroeger uitsluitend steun kon zoeken bij hulpverleners en zelfhulpboeken biedt nu ook het web een kans. Binnen deze e-coaching is gekozen voor de spelvorm. Geïnspireerd op de succesvolle adventure-games als World of Warcraft en social media games als Foursquare, appelleert Mindbloom aan onze oerbehoefte om te spelen, te verzorgen, te socialiseren en te willen winnen. Naarmate je  langer speelt, anderen helpt,  succesvolle acties afrondt en meer punten verdient wordt ‘een hoger level’ bereikt. Met deze status kan je weer allerlei nieuwe producten en diensten kopen in een virtual welness-store. De fantasie-omgeving kan mooier gemaakt worden of je kan bijvoorbeeld een ‘health’-package afnemen. Grote verschil met de bestaande online spellen is dat Mindbloom draait om zinvolle acties die in ‘real life’ moeten plaatsvinden.

Geluk is maakbaar door visualisatie en dagboeken bijhouden
Binnen Mindbloom word je min of meer gedwongen tot een avontuurlijke zoektocht naar een antwoord op de vraag: waar word ik gelukkig van? Het spel integreert, zonder wetenschappelijke pretenties overigens, globale inzichten uit de gedragswetenschappen die kunnen helpen in het bereiken van dit doel. Beelden en muziek die idealen of gevoelens ‘visualiseren’, helpen ons op weg. Het grote succes van de Pinterest community is een teken dat dit werkt. Vervolgens kunnen acties worden geformuleerd. In het menu ‘My Inspiration’ ontstaat een soort moodboard van een gewenst leven. De levensboom symboliseert onze groei.  Een ander gebruikte methode is het bijhouden van logboeken, ontleend aan de cognitieve gedragstherapie. Door het kort en eerlijk beschrijven van gedachten bij acties krijgt de speler van Mindbloom op den duur een beeld van (negatieve) denkpatronen en vermijdingsgedrag binnen een bepaald onderwerp van zijn leven.
Sinds de lancering in september 2011  hebben de 50.000 geregistreerde gebruikers zo’n 1,5 miljoen acties geplaatst om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Gemiddeld bezoeken zij Mindbloom vier keer per week, met een gemiddelde bezoektijd van 14 minuten. Geluk is maakbaar.

Gepost in apps, gedragsverandering, mindbloom, zorg | Getagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mindbloom: virtuele stok achter de deur voor gelukzoekers

Kahoot!: samen in de race om iets te leren

Wie wil er op school nu geen online quiz doen in de wetenschap dat de hele klas meedoet, dat je punten kunt scoren en zelfs eerste kunt worden? Het online leerplatform Kahoot! appelleert direct aan dit game-gevoel dat niet meer weg te denken is uit de belevingswereld van jongeren. Mijn dochter wees mij enthousiast op het gebruik van Kahoot! op haar middelbare school.

Kahoot!: de online quiz als gemeenschappelijke ervaring

Kahoot!: de online quiz als gemeenschappelijke ervaring

De meeste leerlingen zijn enthousiast over deze nieuwe manier van toetsen in de klas, niet in de laatste plaats vanwege het competitieve element. Gebruikersstatistieken laten ook zien dat na Noorwegen in Nederland de meeste ‘Kahoots’ zijn aangemaakt.

‘Kahoot!’ toont de quizvragen- en -antwoorden op het digibord

In tegenstelling tot het invullen van een individuele quiz met meerkeuzevragen op een webpagina zijn de antwoorden en het scoreverloop bij Kahoot! direct op een gemeenschappelijk scherm (bijv. het digibord) te volgen. Dit zorgt voor een gemeenschappelijke ervaring in de klas. Deelnemers loggen met hun smartphone, laptop, tablet of computer in op de quiz, zij zien hun gebruikersnaam verschijnen op het gemeenschappelijke scherm en vervolgens zijn zij ‘in the game’. Wanneer de quiz gestart wordt door de docent is iedereen betrokken en scherp. De leerlingen gebruiken het scherm van hun eigen device om een vraag die verschijnt op het digibord te beantwoorden. In een klap is te zien op het gemeenschappelijke scherm hoeveel leerlingen deelnemen aan de quiz, hoeveel leerlingen een antwoord goed hebben en wat het scoreverloop is.

Hoe werkt ‘Kahoot!’?

Het opzetten van een quiz is verbluffend simpel. De quizmaster (bijv. de docent) maakt een quiz aan onder een eigen account op https://www.getkahoot.com/. Per vraag kan een tijdslimiet, het aantal te winnen punten en een afbeelding worden toegevoegd. Na het voltooien van de quiz wordt in deze omgeving aan de quiz een pincode toegekend. Wanneer de deelnemers met hun smartphone, tablet of PC een andere website van Kahoot! (https://kahoot.it/#/) bezoeken en met deze pincode en een gebruikersnaam inloggen, worden zij toegevoegd aan de quiz. Op het speelbord dat bijvoorbeeld op het digibord wordt getoond (geactiveerd via het account op www.getkahoot.com) verschijnt ook het aantal deelnemers uit de klas zodat de docent in een oogopslag kan zien of iedereen meedoet. De quiz kan beginnen.
Zo ben je met je medeleerlingen in de race (‘in cahoot’) om iets te leren: een aantrekkelijke, speelse variant op de meer statische toetsingsmethoden. Kahoot! als toetsingsmethode werkt in die zin niet alleen maar ‘straffend’ maar vooral ook ‘belonend’.

Zelf een ‘Kahoot!’ proberen?

Als voorbeeld maakte ik een quiz die gebruikt kan worden als afsluiting van een les over de parallellen tussen Van Gogh en Munch. Ga op een desktop of een digibord naar deze link. Je ziet nu het startscherm van de Kahoot!-quiz.

kahoot!

Op het centrale digiboard of beamerscherm verschijnt de docentenomgeving van de Kahoot! quiz. De laatste algemene instellingen kunnen nog gewijzigd worden (bijv. de irritante wacht-muziekjes uitzetten) en de docent klikt op ‘launch’

De docent nodigt nu de leerlingen uit om op hun smartphone of een ander device naar de webpagina www.kahoot.it te gaan te gaan en daar de pincode in te vullen die op het startscherm op het digibord staat. In onderstaande situatie is dat pincode 554073. Feitelijk wordt de smartphone van de leerling de afstandsbediening waarmee hij antwoorden geeft op de quiz. Elke deelnemer kiest een nickname.

Op het startscherm van de  desktop of digibord van de docent verschijnt de nickname:

kahoot!

De nicknames van de leerlingen die zich via hun smartphone aanmelden verschijnen op het gemeenschappelijke digiboard-scherm. Als alle deelnemers zich hebben aangemeld start de docent de quiz.

De leerling krijgt op zijn smartphone ook een bevestiging dat hij is aangemeld:

Bestand 11-10-15 13 39 22

Op www.kahoot.it heeft de leerling de pincode ingevuld. Op het scherm van zijn smartphone ziet de leerling dat hij gekoppeld is aan de quiz.

Wanneer nu de docent op op de launch-knop  rechtsboven klikt start de quiz en verschijnt de eerste vraag.

kahoot3
Alle leerlingen die gezamenlijk naar deze vraag kijken kiezen nu op hun smartphone (of ander device) een antwoord door op een kleur te klikken.

Bestand 11-10-15 13 39 50

De deelnemer aan de Kahoot! quiz kan op het scherm van zijn smartphone uit vier kleuren met symbolen kiezen voor het juist antwoord (= vierkant, Groen)

Na de tijdslimiet zien alle leerlingen op het gezamenlijke scherm wat het goede antwoord was:

kahoot4

Twee leerlingen hebben de vraag fout; 0 leerlingen hebben de vraag goed.

Per vraag geeft het gezamenlijke scherm op het digiboard een tussenstand:

kahoot7

Deelnemer Jan loopt op kop.

De docent bepaalt zelf het tempo van de vragen: hij klikt steeds op ‘next’ voor de volgende vraag. Als de laatste vraag van de quiz beantwoord is toont Kahoot! de topscorer:
Kahoot8En is het mogelijk om alle deelnemers een korte enquête af te nemen over de kwaliteit van de quiz. Daarmee wordt de quiz direct gevalideerd op onderhoudende en educatieve waarde en krijgt hij dus een cijfer. Dit is weer interessant voor nieuwe deelnemers als hij publiekelijk wordt gedeeld.

kahoot9

Zo ben je met je medeleerlingen in de race (‘in cahoot’) om iets te leren: een aantrekkelijke, speelse variant op de meer statische toetsingsmethoden van het klassieke onderwijs.

 

Gepost in digibord, digitaal lesmateriaal, Kahoot, online leren, Tools online leren | Getagged , , , , | Comments Off on Kahoot!: samen in de race om iets te leren