digiborddigitaal lesmateriaaldigitaal onderwijsgeschiedenisTijdvak van Burgers en Stoommachines, 1800-1900Tijdvakken - Geschiedenis

08 Tijd van Burgers en Stoommachines, 1800-1900

industriele revolutie

Tijd van Burgers en Stoommachines, 19e eeuw, De IJzeren Eeuw

Kernbegrippen van het tijdvak van burgers en stoommachines:
confessionalisme – democratisering emancipatiebeweging – feminisme – imperialisme – industriële revolutie – industriële samenleving – liberalisme  – modern imperialisme – nationalisme – politieke stroming – sociale kwestie – socialisme

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. industriële revolutie
2. opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen
3. voortschrijdende democratisering
4. emancipatie bewegingen
5. sociale kwestie
6. imperialism

(full screen)  (Thinglink alle tijdvakken)

6 kenmerkende aspecten van
tijdvak 1800-1900,
Burgers en Stoommachines
(Moderne tijd)

1) de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving

industriele revolutieOmstreeks 1800 begint in Groot-Brittannië de industriële revolutie, een ingrijpende maar geleidelijke verandering van de nijverheid die sneller, grootschaliger en goedkoper ging produceren. Door verbeterde landbouwmethodes konden minder boeren meer voedsel produceren. Door de technologische vooruitgang werden ook de vervoersmogelijkheden ingrijpend verbeterd. Er ontstond een industriële samenleving, waarin meer dan de helft van de bevolking in de steden woonde en waarin industrie en diensten de belangrijkste beroepssectoren werden. De industrialisatie verspreidde zich in de tweede helft van de 19e eeuw naar andere Europese landen, de VS en Japan en in de 20e eeuw naar de rest van de wereld

 

2) de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, – socialisme, confessionalisme en feminisme

image

Vanaf 1815 ontstonden politieke stromingen als het liberalisme, nationalisme en socialisme, die zich verzetten tegen de conservatieve monarchieën. Door de opkomst van de burgerij en de arbeidersklasse groeide hun invloed.

3) voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

imageIn de 19e eeuw nam bijna overal in Europa de volksinvloed toe, maar in sommige landen ging democratisering veel verder dan in andere. In Groot-Brittannië en Nederland slaagde de democratisering; in Duitsland mislukte deze. Vanaf 1815 had Nederland een constitutionele monarchie. In 1848 kwam er een parlementair stelsel, waarna het beperkte mannenkiesrecht in stappen werd uitgebreid tot de invoering van algemeen mannenkiesrecht in 1917. Met de invoering van algemeen vrouwenkiesrecht in 1919 werd Nederland een parlementaire democratie.

4) de opkomst van emancipatiebewegingen: confessionalisme en feminisme

Image-98243335

In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen het confessionalisme en het feminisme op. Het waren emancipatiebewegingen die een eind wilden maken aan de achterstelling van hun aanhangers: katholieken, protestanten en vrouwen. Belangrijke resultaten van deze bewegingen waren de invoering van gelijke financiering van openbare en bijzondere scholen in 1917 en van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919.

5) discussies over de ‘sociale kwestie’

imageimageDe industrialisatie leidde tot het ontstaan van de sociale kwestie: de slechte werk- en leefomstandigheden van de arbeiders. In het maatschappelijk debat hierover kwamen verschillende opvattingen over oorzaken en mogelijke oplossingen naar voren, variërend van niets doen tot ingrijpen door de overheid. Arbeiders richtten vakbonden op om gezamenlijk met werkgevers te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

6) de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

World_1898_empires_colonies_territory

Door de industriële revolutie hadden de Europese landen grote behoefte aan grondstoffen en afzetmarkten en waren ze militair superieur. In de 19e eeuw veroverden ze grote gebieden in Afrika en Azië waar ze kolonies stichtten. Ook het Chinese keizerrijk verloor een deel van zijn onafhankelijkheid aan koloniale mogendheden.

 

Knop Thinglink>> Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink slide show en vertel jezelf bij elke afbeelding een kenmerkend aspect van het tijdvak Burgers en Stoommachines

 

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze

[effecto-bar]

Thinglink_tijdvakken

Sharing is caring